Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2018

30.11.2017

KOD POSTĘPOWANIA 16-18-000024/POZ/0113/06 zapytanie ofertowe do pobrania

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW W RODZAJU:
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
NA OKRES: POCZĄWSZY OD DNIA 01.01.2018 NA CZAS NIEOZNACZONY

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 j.t.).

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SZCZECINIE
Adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45
informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

do składania wniosków w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego):
- 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie;
- 85141100-0 Usługi świadczone przez położne;
- 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki;
- 85120000-6 Usługi medyczne i podobne.
  (kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ)

w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:
1.    ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, w tym:
       - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - PORADY ZWIĄZANE Z WYDANIEM KARTY DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO;
2.    TRANSPORT SANITARNY W POZ;
3.    ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ;
4.    ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ, w tym:
       - ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ;
       - ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY;
5.    ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ.

na obszarze województwa: ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określają:
1.    Zarządzenie nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27-06-2016r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.);
2.    Zarządzenie nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22-12-2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (ze zm.).
Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.), zarządzeniu nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22-12-2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24-09-2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 j.t. ze zm.).
Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.).
1.    W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z oddziałem wojewódzkim Funduszu umową o udzielanie świadczeń w danym zakresie/zakresach poz lub, gdy dane zgłoszone do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy:
Formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.
2.    W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie/zakresach poz, i w związku z tym oddział wojewódzki Funduszu posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w § 34 ust. 2 zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27-06-2016r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 2-3 i 5 w/w zarządzenia:
Formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.
Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2018  dostępne są na stronie internetowej ZOW NFZ w Szczecinie www.nfz-szczecin.pl od dnia 29-11-2017r.
Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 01 stycznia 2018 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 11 grudnia 2017 roku. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą wg kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem  czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).
Wnioskodawca może złożyć w Zachodniopomorskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu merytorycznego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania OW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Szczecin dnia 29 listopada 2017r.

Wszystkie aktualności