Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna od dnia 01-01-2019 r. na czas nieoznaczony

26.11.2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

na OKRES: POCZĄWSZY OD 01-01-2019R. NA CZAS NIEOZNACZONY

KOD POSTĘPOWANIA 16-19-000049/POZ/0113/06

(zapytanie ofertowe dostępne w przeglądarce postępowań)

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510 j.t. ze zm.)

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45

informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usług w zakresie opieki zdrowotnej):

1) 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie;
2) 85141100-0 Usługi świadczone przez położne;
3) 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki;
4) 85120000-6 Usługi medyczne i podobne.

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ)

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

1.     ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ w tym:

-ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - PORADY ZWIĄZANE Z WYDANIEM KARTY DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

2. TRANSPORT SANITARNY W POZ
3. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
4. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ w tym:

-ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
-ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

5. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

na obszarze województwa: ZACHODNIOPOMORSKIE.

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.).

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24-09-2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 j.t. ze zm.).

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia
nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.).

  1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z ZACHODNIOPOMORSKIM OW NFZ umową o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub, gdy dane zgłoszone do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy, formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.
  2. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i w związku z tym ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w § 34 ust. 2 zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.) oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 2–3 i 5 w/w zarządzenia, formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są w siedzibie ZACHODNIOPOMORSKIEGO OW NFZ W SZCZECINIE, adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45, od dnia 26.11.2018 na stronie internetowej www.nfz-szczecin.pl.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 01 stycznia 2019 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10 grudnia 2018 roku. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskujący może złożyć w ZACHODNIOPOMORSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

 

Szczecin 26.11.2018 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

 

Wszystkie aktualności