Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, na okres od 01.01.2022 roku na czas nieoznaczony

09.12.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW o zawarcie umów O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna
na OKRES: POCZĄWSZY OD 01.01.2022 ROKU, NA CZAS NIEOZNACZONY

KOD POSTĘPOWANIA 16-22-000010/POZ/0113/06


Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 j.t. ze zm.)

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: SZCZECIN, ul. ARKOŃSKA 45
informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usług w zakresie opieki zdrowotnej):

-          85121100-4 Ogólne usługi lekarskie;

-          85141100-0 Usługi świadczone przez położne;

-          85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki;

-          85120000-6 Usługi medyczne i podobne.

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ)

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

       1.ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

w tym:

-   KOORDYNACJA OPIEKI

  1. TRANSPORT SANITARNY W POZ
  2. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  3. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ

w tym:

- ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ

- ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

  1. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

 na obszarze województwa: ZACHODNIOPOMORSKIE

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24-09-2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2021.540 j.t. ze zm.).

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia
nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021r.

  1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie umową o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub, gdy dane zgłoszone do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie obowiązywania umowy – wniosek należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.
  2. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i w związku z tym Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym informacje, o których mowa w § 36 ust. 2 zarządzenia nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.), oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 zarządzenia nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.) – wniosek może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego w załączniku nr 16 do zarządzenia.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są na stronie internetowej www.nfz-szczecin.pl
od dnia 09 grudnia 2021r.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 01 stycznia 2022 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia
17 grudnia 2021 roku. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez Oddział Funduszu.

Wnioski o zawarcie umów POZ mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Złożone prawidłowo wnioski rozpatrywane są w terminie 20 dni od dnia ich złożenia. Umowa obowiązuje od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.

Wnioskujący może złożyć w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Tekst ogłoszenia w pdf, pobierz plik

Źródło: WŚOZ

 

 

Wszystkie aktualności