logo

Pilne Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zachodniopomorskie uzdrowiska czekają na kuracjuszy! Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Komunikat dotyczący składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

26.11.2015

Komunikat dotyczący składania wniosków o zawarcie umów

w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
dla podmiotów realizujących obecnie umowy w tym rodzaju świadczeń

WNIOSKODAWCY, których umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2015 roku, którzy wyrażają wolę zawarcia umowy od dnia 01.01.2016 r. na czas nieoznaczony, u których nie nastąpią zmiany na dzień złożenia wniosku, np. miejsca udzielania świadczeń, zakresu świadczeń (w przypadku świadczeń położnej poz, wola realizacji profilaktyki raka szyjki macicy), potencjału, podwykonawstwa, zobowiązani są do złożenia wniosku o zwarcie umowy, w formie papierowej, zgodnie z zasadami zawierania umów w poz, określonymi w Rozdziale 9. Zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zwanego dalej zarządzeniem, tj. zawierającego następujące dokumenty:

1

wniosek w formie papierowej złożony w oznakowanej kopercie (załącznik nr 11 do zarządzenia jako wydruk NFZ-KO) z kodem kreskowym

2

wzór podpisu i parafy (załącznik nr 10 do zarządzenia)

3

oświadczenie wnioskującego zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 16 do zarządzenia:
pobierz PDF, pobierz DOC

Do załącznika nr 16 świadczeniodawcy muszą wpisać nr poprzedniego postępowania. Oprócz 21 umów, wszyscy mają zawarte umowy od 2011 r. na podstawie postępowania nr 16-11-001384/POZ/01/5/6.

Umowy od roku 2012 nr postępowania: 16-12-000106/POZ/0113/6

Umowy od roku 2013 nr postępowania: 16-13-000037/POZ/01/5/6

Umowy od roku 2014 nr postępowania: 16-14-000016/POZ/0113/6

 

4

w przypadku spółek cywilnych - kopia umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki

5

w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskującego

6

wnioskujący o świadczenia pielęgniarki szkolnej: kopie porozumień zawartych z dyrektorami szkół, załącznik nr 7 do zarządzenia (informacja o szkołach i charakterystyka populacji uczniów)

7

wnioskujący o transport sanitarny: załącznik nr 3 do zarządzenia (oświadczenie o objęciu opieką)

8

załącznik nr 18 do zarządzenia - wniosek w sprawie rachunku bankowego (utworzenie wniosku w SZOI) poprzez wybranie w menu Umowy – konta bankowe – wnioski, następnie rodzaj wniosku – w ramach przyszłej umowy, rok – 2016 typ umowy 0113 – wydruk wniosku z systemu z kodem kreskowym – podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania świadczeniodawcy

 Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskującego; wszystkie strony wniosku oraz dołączonych dokumentów muszą być ponumerowane i opatrzone podpisem lub parafą osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskującego.

 Podmioty realizujące świadczenia lekarza poz, które nie posiadają umowy w zakresie transportu sanitarnego, zobowiązane są zabezpieczyć realizację transportu poprzez złożenie innemu świadczeniodawcy oświadczenia o objęciu opieką (załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r.). Oświadczenie należy przekazać TYLKO JEDNEMU świadczeniodawcy. W przypadku złożenia przez podmiot realizujący świadczenia lekarza poz więcej niż jednego oświadczenia w zakresie jednego miejsca udzielania świadczeń oraz tego samego okresu, za skuteczne należy uznać zawarte w pierwszej dacie oświadczenie przenoszące uprawnienia w zakresie transportu sanitarnego. Zawarte w dalszej kolejności oświadczenia, z uwagi na niedysponowanie już uprawnieniem przeniesionym wcześniej na inny podmiot, będą nieskuteczne. Wyłącznie wypowiedzenie pierwotnego oświadczenia przez podmioty, które je zawarły może spowodować ważność kolejnego oświadczenia w zakresie transportu sanitarnego w poz.

Wnioski należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w ZOW NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, 71-470 Szczecin do dnia 4 grudnia 2015 r.

Prawidłowo złożone w tym terminie wnioski zostaną rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności