logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

26.11.2015

ZAPROSZENIE

Do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

od dnia 01.01.2016 na czas nieoznaczony

Kod postępowania 16-16-000001/POZ/0113/06

Przeglądarka postępowań

Na podstawie art.159 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45
zaprasza

do składania wniosków w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 85.1 – usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego):

-         85121100-4 Ogólne usługi lekarskie;

-         85141100-0 Usługi świadczone przez położne;

-         85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki;

-         85120000-6 Usługi medyczne i podobne.

                 (kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ)

w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

w tym:

- ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - PORADY ZWIĄZANE Z WYDANIEM KARTY DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

2. TRANSPORT SANITARNY W POZ

3. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ

4. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ

w tym:

- ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

5. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

na terenie województwa: ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa Zarządzenie nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2013.1248 oraz Dz.U.2014.1440 i 1914).

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

  1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z oddziałem wojewódzkim Funduszu umową o udzielanie świadczeń w danym zakresie/zakresach poz lub, gdy dane zgłoszone do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy:

Formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej
w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

  1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie/zakresach poz, i w związku z tym oddział wojewódzki Funduszu posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w rozdziale nr 9 zarządzenia nr 77/DSOZ/2015 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w rozdziale nr 9 w/w zarządzenia:

Formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

Komunikat ZOW NFZ DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW AKTUALNIE REALIZUJĄCYCH UMOWY WYGASAJĄCE Z DNIEM 31.12.2015

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2016 dostępne są na stronie internetowej ZOW NFZ w Szczecinie www.nfz-szczecin.pl od dnia 26.11.2015 .

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 01 stycznia 2016 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 04.12.2015 roku. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą wg kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskodawca może złożyć w ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu merytorycznego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania OW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Wszystkie aktualności