logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Podstawowa Opieka Zdrowotna - aneksowanie umów niewygasających z dniem 31.12.2015 r.

27.11.2015

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SKŁADANIA DOKUMENTACJI AKTUALIZACYJNEJ

W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY NIEWYGASAJĄCE Z DNIEM 31.12.2015r.
(UMOWY ZAWARTE W ROKU 2015)

Świadczeniodawcy realizujący umowy zawarte na czas nieoznaczony, zobowiązani są do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej, w formie papierowej, zgodnie
z zasadami określonymi w Rozdziale 9 – „Zawieranie umów w poz” § 37 zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna zwanego dalej zarządzeniem, tj. zawierającej następujące dokumenty:

1

oświadczenie wnioskującego zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 15 do zarządzenia

2

w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli

3

wnioskujący o świadczenia pielęgniarki szkolnej: kopie porozumień zawartych z dyrektorami szkół, załącznik nr 7 do zarządzenia (informacja o szkołach i charakterystyka populacji uczniów) w przypadku gdy zawarte są do dnia 31 grudnia 2015 r.

4

wnioskujący o transport sanitarny: załącznik nr 3 do zarządzenia (oświadczenie o objęciu opieką)

5

załącznik nr 18 do zarządzenia - wniosek w sprawie rachunku bankowego (utworzenie wniosku w SZOI) poprzez wybranie w menu Umowy – konta bankowe – wnioski, następnie rodzaj wniosku – w ramach przyszłej umowy, rok – 2016 typ umowy 0113 – wydruk wniosku z systemu z kodem kreskowym – podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania świadczeniodawcy

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskującego, wszystkie strony wniosku aktualizacyjnego oraz dołączonych dokumentów muszą być ponumerowane i opatrzone podpisem lub parafą osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskującego.

Dokumenty należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem aktualizacji wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w ZOW NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, 71-470 Szczecin w terminie do dnia 4 grudnia 2015 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności