logo

Pilne Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zachodniopomorskie uzdrowiska czekają na kuracjuszy! Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2016 na czas nieoznaczony

30.06.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
na rok 2016 na czas nieoznaczony

KOD POSTĘPOWANIA 16-16-000115/POZ/0113/06
Przeglądarka postępowań

Na podstawie art.159 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t. ze zm.).

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45
zaprasza

do składania wniosków w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 85.1 – usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego):

- 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie;

- 85141100-0 Usługi świadczone przez położne

- 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki

- 85120000-6 Usługi medyczne i podobne

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ)w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

1.    ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

w tym:

-  ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - PORADY ZWIĄZANE Z WYDANIEM KARTY DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

  1. TRANSPORT SANITARNY W POZ
  2. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  3. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ

w tym:

-  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

  1. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

na terenie województwa: ZACHODNIOPOMORSKIE

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa Zarządzenie
nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27-06-2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27-06-2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24-09-2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 j.t.).

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27-06-2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

  1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z oddziałem wojewódzkim Funduszu umową o udzielanie świadczeń w danym zakresie/zakresach poz lub, gdy dane zgłoszone do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy:

Formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej
w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

  1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie/zakresach poz, i w związku z tym oddział wojewódzki Funduszu posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w § 34 ust. 2 zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27-06-2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 2-3 i 5 w/w zarządzenia:

Formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2016 dostępne są na stronie internetowej www.nfz-szczecin.pl od dnia 30.06.2016r.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 01 sierpnia 2016 roku proszeni są
o złożenie wniosków do dnia 10.07.2016 roku. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą wg kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskodawca może złożyć w ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu merytorycznego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania OW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Szczecin 30-06-2016 r.  

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Wszystkie aktualności