Drukuj

Dokumentacja medyczna

06.06.2024

Prawo do dokumentacji medycznej

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Placówki medyczne nie powinny ograniczać pacjentom dostępu do dokumentacji medycznej – przypomina Rzecznik Praw Pacjenta

Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez zakład opieki zdrowotnej:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (…);
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (...);
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;                                     
5) na informatycznym nośniku danych.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*. 

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…);
2) w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
3) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.


Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.06.2024 r. - 31.08.2024 r.

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

I kwartał 2024 r.
8147,38 zł

maks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007
przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

16,29 zł

0,57 zł

3,26 zł

Wydział Obsługi Klientów i Profilaktyki

Podstawa prawna:                                                                                                   

*Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.).

*Art. 28 ust. 2a pkt 2 uchylony ustawą o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 16.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1675).