logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Transport międzynarodowy

  • Oświadczenie pracodawcy, w którym zobowiązuje się on do wystąpienia o E 101 w razie zaistnienia zdarzenia o charakterze wypadku - dotyczy pracowników transportu międzynarodowego wykonujących pracę w jednym z krajów EFTA (pobierz PDF)

Pracownicy transportu międzynarodowego podczas pobytu w państwach członkowskich UE/EFTA (EFTA- Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) zachowują podczas pobytu w tym państwie prawo do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz przewidywany czas pobytu.
Świadczenia udzielane są na zasadach obowiązujących w tych krajach, w placówkach, które mają umowę z tamtejszą kasą chorych/ odpowiednikiem NFZ.
Świadczenia są im udzielane na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Oceny zasadności udzielenia świadczenia dokonuje lekarz udzielający pomocy biorąc pod uwagę potrzebę zapobieżenia przymusowemu powrotowi posiadacza Karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.
Celem świadczeń zdrowotnych jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia.
Pracownik transportu międzynarodowego wykonujący pracę w jednym z krajów EFTA, wnioskując o wydanie EKUZ dla siebie/ członków swojej rodziny, zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

  • wniosek/ wnioski o wydanie EKUZ,
  • aktualny dokument potwierdzający zatrudnienie w charakterze pracownika transportu międzynarodowego,
  • oświadczenie pracodawcy, w którym zobowiązuje się on do wystąpienia o E 101 w razie zaistnienia zdarzenia o charakterze wypadku - dotyczy pracowników transportu międzynarodowego wykonująch pracę w jednym z krajów EFTA,
  • aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ,
  • w razie wnioskowania o EKUZ dla członków rodziny: aktualny dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny.

UWAGA!
Od dnia 1 maja 2010 roku pracownicy transportu w UE zostali włączeni do grupy pracowników oddelegowanych/ wykonujących pracę w dwóch lub kilku państwach członkowskich, dla których wystawia się A1.