Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń oraz zmian w potencjale niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

01.12.2016

Aktualizacja komunikatu - 01.12.2016

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący zgłaszania przerwy w udzielaniu świadczeń oraz zmian w potencjale niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(nie dotyczy umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne, Ratownictwo Medyczne oraz Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny).

Zachodniopomorski OW NFZ informuje, że  od dnia 1 listopada 2016 roku raporty z list oczekujących i informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia powiązano z harmonogramami pracy i informacją o przerwach w udzielaniu świadczeń. Skutkować to będzie szczególną weryfikacją części wspólnej tych zakresów czyli weryfikacją:

  • terminowości przekazywanych danych
  • prawidłowości wyznaczania PWT (pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia) w stosunku do planowanych przerw
  • rzetelności danych kolejkowych.

Z uwagi na powyższe zmiany przypominamy o zasadach realizacji umów wynikających z zapisów § 9 ust. 1-5 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1146), zwanych dalej OWU.

Zgodnie z ww. przepisami, Świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielania świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym.

Ponadto Świadczeniodawca jest zobowiązany powiadomić Oddział Wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń w trybie określonym w § 9 ust. 2 OWU.

Oznacza to, że zgłoszenie:

- wymaga formy pisemnej
- powinno zawierać informację o okresie trwania przerwy
- powinno być przekazane do Funduszu co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą

W przypadku nieprzekazania w terminie informacji, o której mowa powyżej, Fundusz może nałożyć karę umowną zgodnie z § 30 ust.1 pkt 3 lit. g OWU.

Przerwa planowana wymaga zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego, udzielonej w terminie: 8 dni od dnia otrzymania powiadomienia - w przypadku ambulatoryjnych świadczeń, oraz w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia - w przypadku pozostałych świadczeń. Za zgodę uważa się również brak sprzeciwu Dyrektora w ww. terminie.

W sytuacjach, których nie można było wcześniej przewidzieć, Świadczeniodawca jest obowiązany zgodnie z § 9 ust. 5 OWU:

- niezwłocznie podjąć czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń,

- poinformować jednocześnie Fundusz o tym zdarzeniu oraz o podjętych czynnościach.

Przerwa w udzielaniu świadczeń lub ograniczenie ich dostępności, uniemożliwiające Funduszowi wywiązanie się z terminowego i pełnego wykonania zobowiązań wobec świadczeniobiorców, z zastrzeżeniem § 9 OWU, może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia, na postawie § 36 ust. 1 pkt. 5 OWU, po wcześniejszym wezwaniu Świadczeniodawcy do usunięcia naruszeń w terminie 14 dni albo dłuższym, jeżeli strony tak ustalą.

Najczęstszą przyczyną przerwy w udzielaniu świadczeń są: absencja personelu medycznego oraz awaria sprzętu niezbędnego do udzielania świadczeń w danym zakresie. Obowiązek zgłaszania zmian w potencjale (personel medyczny i sprzęt) wynika z postanowień umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 2 OWU zmiany w harmonogramie dotyczące osób udzielających świadczeń wymagają zgłoszenia dyrektorowi OW NFZ najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zgłoszenie przez Świadczeniodawcę nieobecności osób udzielających świadczeń w danym zakresie lub awarii sprzętu, nie jest więc jednoznaczne ze zgłoszeniem przerwy w udzielaniu świadczeń. W przypadku przerwy planowanej, Świadczeniodawca ma obowiązek zawnioskować o jej udzielenie. W przypadku przerwy nagłej, ze zgłoszenia powinno jasno wynikać, że taka przerwa ma albo będzie miała miejsce.

W celu ułatwienia zgłaszania zmian w potencjale oraz przerw w udzielaniu świadczeń, zostały przygotowane dla Państwa następujące wzory:

Prosimy o wskazywanie w zgłoszeniu (wniosku) pełnego numeru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (np.: Świadczeniodawca o numerze 00001 udzielający świadczeń w ramach umowy nr 313
w rodzaju AOS powinien wskazać we wniosku/zgłoszeniu następujący numer umowy:

16-00-00001-16-01/02-01-11-313).

Wzór 1a prosimy stosować w przypadku zgłaszania wyłącznie przerwy w udzielaniu świadczeń.

Wzór 1b prosimy stosować do zgłoszenia zmian w załączniku do umowy „Harmonogram – zasoby”. W punkcie 1 zgłoszenia należy wskazać zmiany zgłoszone sesją WAP oraz jej numer. Jeżeli którakolwiek z tych zmian spowoduje przerwę w udzielaniu świadczeń należy wypełnić punkt 2 wniosku.

Wzór 1c został przygotowany w celu zgłoszenia nieobecności personelu medycznego, jeżeli nie zostanie sporządzony aneks do umowy w zw. z tą zmianą. W punkcie 1 wniosku prosimy wskazać wszystkie nieobecności. Jeżeli którakolwiek z nich spowoduje przerwę w udzielaniu świadczeń, należy wypełnić punkt 3 wniosku.

 W przypadku przesyłania przez Państwa informacji o zmianach w potencjale oraz nieobecności personelu medycznego na innych wzorach niż wskazane wyżej, prosimy o każdorazowe zamieszczanie informacji, czy zmiany te spowodują przerwę w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu § 9 OWU, ze wskazaniem, czy będzie to przerwa planowana, czy nagła.

Dział Obsługi Umów WŚOZ, ZOW NFZ

Wszystkie aktualności