Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych

03.04.2017

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zasad wystawiania recept refundowanych dla osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina zasady wystawiania recept refundowanych dla tych osób.

Dla pacjentów z UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji, na recepcie powinny zostać umieszczone następujące dane:

  1. w polu PACJENT

imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania pacjenta. Poniżej umieszcza się numer poświadczenia,
o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku braku poświadczenia - numer identyfikacyjny znajdujący się w polu numer 8 na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów
o koordynacji, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego/Certyfikatu Zastępczego Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

  1. w polu Oddział NFZ

symbol instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów
o koordynacji określony w załączniku nr 3 do rozporządzeń w sprawie recept lekarskich i recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w polu Pacjent winien być wpisany numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka - numer Karty Polaka.

Wydział Gospodarki Lekami

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Wszystkie aktualności