Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Od 31 sierpnia 2017 r. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych uzyskają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych

03.08.2017

Od 31 sierpnia 2017 roku działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych uzyskają  prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także do świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielanych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć przy czym świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Przypominamy, że:

  • poza nową grupą osób uprawnionych, prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością mają nadal: kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi i kombatanci,
  • poza nową grupą osób uprawnionych, do korzystania ze świadczeń bez skierowania mają nadal prawo: osoby chore na gruźlicę, osoby zakażone wirusem HIV, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane, kombatanci, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych (w zakresie lecznictwa odwykowego), uprawnieni żołnierze lub pracownicy (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), weterani poszkodowani (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

    Powszechnie nie są wymagane skierowania do ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa i psychiatry.

Świadczeniodawcy winni uwidocznić informację o powyższych uprawnieniach w miejscach rejestracji pacjentów, udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2017 poz. 1386, art. 5).

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności