Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Informacja dotycząca wystawiania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).

26.01.2015
  1. Lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) może wystawić kartę DiLO (kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego), jedynie w sytuacji podejrzenia wystąpienia nowotworu złośliwego.
  2. Lekarz POZ drukuje tę część karty DiLO, którą wypełnia.
  3. Wystawiona karta DiLO stanowi skierowanie do poradni specjalistycznej (AOS).
  4. Pacjentowi z rozpoznanym nowotworem złośliwym lekarz POZ nie może wystawić karty DiLO. Może natomiast skierować pacjenta, w zależności od jego stanu zdrowia, do poradni specjalistycznej (AOS) lub do szpitala (SZP), gdzie pacjent będzie miał przeprowadzone dalsze postępowanie diagnostyczne i /lub terapeutyczne, i gdzie może uzyskać kartę DILO.
  5. Lekarz AOS, do którego trafia pacjent z kartą DiLO, weryfikuje w systemie informatycznym status tej karty i drukuje tę jej część, która związana jest z jego etapem diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej.
  6. Na etapie AOS i SZP karta DiLO może być wystawiona tylko w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego.
  7. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (POZ, AOS, SZP) wydający kartę DiLO, dołącza jej kserokopię do prowadzonej dokumentacji medycznej pacjenta.
  8. Niedopuszczalne jest, by na etapie AOS lub SZP pacjent z potwierdzonym nowotworem złośliwym był odsyłany do lekarza POZ, w celu wystawienia karty DiLO. Lekarz POZ wystawia tę kartę tylko w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego.
  9. W przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego kartę DiLO może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w ramach AOS i SZP, także w przypadku braku umowy na realizację pakietu onkologicznego

Diagnostyka i leczenie onkologiczne mogą być prowadzone także na dotychczasowych zasadach (na podstawie skierowania, o ile jest wymagane), we wszystkich placówkach, które spełniają warunki dla danego zakresu świadczeń.


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności