Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe na okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

30.10.2017

ANEKSOWANIE UMÓW WIELOLETNICH W RODZAJU: LECZNICTWO

UZDROWISKOWE NA OKRES OD 01.01.2018 ROKU   DO 31.12.2018 ROKU

 

W związku z opublikowaniem zarządzenia nr 88/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, informujemy wszystkich Świadczeniodawców realizujących w roku 2017 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, że w nawiązaniu do przesłanej Państwu w dniu 30 października 2017 roku propozycji finansowej, zawierającej kwoty zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń, Zachodniopomorski OW NFZ w Szczecinie zamieścił na swojej stronie internetowej zapytanie ofertowe umożliwiające złożenie dokumentacji aktualizacyjnej w układzie formularza ofertowego.

W celu prawidłowego przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej, Świadczeniodawcy zobowiązani są do:

 1. Pobrania i zainstalowania aktualnej aplikacji ofertowej NFZ-KO - dostępna na (www.nfz-szczecin.pl) w zakładce: DLA ŚWIADCZENIODAWCY – KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ (na dzień 30.10.2017 r. wersja 2017.1.6.0)

 2. Uaktualnienia informacji o potencjale oraz podwykonawstwie w Portalu SZOI.

 3. Dokonanie aktualizacji potencjału wykonawczego na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na podstawie udostępnionego przez Oddział Funduszu zapytania aktualizacyjnego nr 16-18-000033/UZD/08/1/-/05do pobrania.    

 4. Wydrukowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej zgodnego z wersją elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania Świadczeniodawcy.

 5. WAŻNE: W odniesieniu do harmonogramu czasu pracy fizjoterapeutów należy wykazać w ofercie aktualizacyjnej średniotygodniowy czas pracy.

Przypominamy, że każdy Świadczeniodawca sporządzając ofertę aktualizacyjną winien przestrzegać następujących zasad:

 1. Aktualizacja winna być dokonana na podstawie właściwego zapytania o nr 16-18-000033/UZD/08/1/-/05.

 2. Z zapytania aktualizacyjnego należy wybrać wyłącznie te zakresy świadczeń, które były przedmiotem propozycji finansowej Oddziału Funduszu, a także wpisać ilości i ceny świadczeń.

 3. Aktualizacja winna być sporządzona z zachowaniem należytej staranności, w szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe przedstawienie potencjału wykonawczego Świadczeniodawcy (sprzętu, personelu medycznego jego harmonogramów pracy oraz kwalifikacji).

 4. W przypadku, gdy umowy realizowane są z udziałem podwykonawców, a na rok 2018 są zmiany w tym zakresie w stosunku do roku 2017 (np. nowy podwykonawca, zmiana terminu obowiązywania umowy lub przedmiotu umowy) – należy dokonać odpowiednich zmian w systemie SZOI, uwzględnić powyższe w ofercie aktualizacyjnej ( w części: „Wykaz podwykonawców”), a kserokopie umowy wraz załącznikami oraz zawartymi do niej aneksami załączyć do oferty aktualizacyjnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby dane wprowadzone do SZOI były zgodne z treścią zawartej umowy. Kserokopie umów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

 5. Dokumentacja aktualizacyjna przekazana na nośniku w wersji elektronicznej winna być zgodna z wydrukiem papierowym.

 6. Wydruk wersji papierowej dokumentacji aktualizacyjnej powinien być kompletny a kody kreskowe nie powinny być rozmazane.

 7. Oferta elektroniczna na nośniku elektronicznym winna zawierać następujący opis:

  - wyraz: „Oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,

  - nazwę i adres Świadczeniodawcy.

     8. Wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego należy umieścić w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:

           - wyraz: „Oferta aktualizacyjna– lecznictwo uzdrowiskowe”,

           - nazwę i adres Świadczeniodawcy.

Wskazujemy, że przesłana przez Państwa dokumentacja aktualizacyjna będzie przedmiotem merytorycznej analizy pod względem spełnienia przez Świadczeniodawcę wymogów koniecznych do realizacji świadczeń w roku 2018, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2027 z późn. zm.);

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia oferty aktualizacyjnej, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

Komplet dokumentacji, tj. dokumentację aktualizacyjną (wydruk- podpisany i opieczętowany + płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji) należy składać w godz. od 08:00 do 16:00 w budynku ZOW NFZ przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 07 listopada 2017 roku.

 

Przeglądarka postępowań

Wszystkie aktualności