Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie obowiązku aktualizacji VIII części Kodu resortowego

09.02.2018

 

WERYFIKACJA I DOSTOSOWANIE VIII CZĘŚĆI KODÓW RESORTOWYCH

 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. (Dz.U. poz. 999) podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek dostosować wpisy w księgach rejestrowych do wymagań wynikających z tego rozporządzenia w terminie do dnia 22 marca 2018 roku.

W przypadku konieczności zaktualizowania VIII części kodu resortowego w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej (po dokonaniu zmian w księdze rejestrowej Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą), prosimy o niezwłoczne zawiadomienie Oddziału NFZ o wprowadzonych zmianach w celu sporządzenia aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku stwierdzenia przez Świadczeniodawcę wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej konieczności zmiany VIII części kodu resortowego prosimy o przesyłanie informacji do Oddziału NFZ w celu sporządzenia aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Szczecin, dnia 08 lutego 2018 roku

Wszystkie aktualności