Drukuj

Dla świadczeniodawcy

UWAGA- Rodzice dzieci powyżej 18 roku życia, a także płatnicy składek!

02.07.2015

UWAGA- Rodzice dzieci powyżej 18 roku życia, a także płatnicy składek!


Przypominamy, iż w związku z zakończeniem nauki lub jej etapu, rodzice zobowiązani są do poinformowania płatnika składek o konieczności wyrejestrowania zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, których zakończenie nauki dotyczy. Rodzic, który zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego uczącego się członka rodziny jest obowiązany poinformować płatnika (np. pracodawcę) o okolicznościach powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności (zakończenie nauki lub jej etapu) przez dziecko.


Prawidłowe daty wyrejestrowania należy wskazać w następujący sposób:
• ostatni piątek kwietnia, czyli 24 kwietnia 2015 roku- data zakończenia zajęć dydaktycznych w przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września,
• data ukończenia szkoły wyższej, zgodnie z treścią art. 167 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, która jest:
- data złożenia egzaminu dyplomowego,
- w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii: data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu,
- a w przypadku kierunku farmacja: data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.
• data skreślenia z listy uczniów/studentów.


Przypominamy, iż wyrejestrowani członkowie rodziny, o których mowa wyżej zachowują uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz.
Uprawnienie to przysługuje w następujących okresach:
1. dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki (albo skreślenia z listy uczniów) ,
2. absolwentom szkół wyższych: 4 miesiące od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich (albo skreślenia z listy studentów).


W celu skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osoby takie winny okazywać dokument potwierdzający fakt zakończenia nauki np. zaświadczenie ze szkoły/uczelni.
Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej nie może być zgłoszony jako członek rodziny przez rodzica w okresie trwania przerwy w nauce.
Po rozpoczęciu nauki w przyszłym semestrze (najczęściej od września lub października 2015 roku) rodzić może ponownie dziecko do swojego ubezpieczenia zdrowotnego.


Uprawnienie to dotyczy dzieci, które ukończyły 18 rok życia pod warunkiem:
• kontynuowania nauki: uprawnienie trwa do ukończenia 26 roku życia przez dziecko,
• posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności: niezależnie od wieku dziecka

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności