Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Listy oczekujących - najczęściej zadawane pytania

13.07.2015

Pytanie 1
Jak świadczeniodawca powinien określić pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia w przypadku komórek organizacyjnych, w których realizowane są różne świadczenia, na które jest różny czas oczekiwania? Np. w przypadku działów (pracowni) fizjoterapii, oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej?
Czy powinien podawać pierwszy wolny termin dla jednego świadczenia, na który kolejka jest najkrótsza czy termin, który powinien być możliwy do zaproponowania zarówno świadczeniobiorcy, który zgłasza się na zabieg, na który kolejka jest dłuższa, jak i na ten, na który czas oczekiwania jest krótszy, a więc termin, w przypadku którego kolejka jest najdłuższa?

 

Odpowiedź 1
Listy oczekujących prowadzone są z dokładnością do komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia.
W związku z tym pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia nie powinien być określany na poszczególne świadczenia
i zabiegi.
Podawany termin powinien być możliwy do zaproponowania zarówno pacjentowi, który zgłosi się na zabieg, na który kolejka jest dłuższa, jak i temu, który zgłosi się na zabieg na który czas oczekiwania jest krótszy.
Oznacza to, iż informacja o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia powinna odnosić się do wszystkich świadczeń (łącznie) realizowanych w danej komórce. Świadczeniodawca powinien przekazywać informację pierwszym wolnym terminie do komórki organizacyjnej, która jest tożsama z informacją o pierwszym wolnym terminem
na udzielenie świadczenia, na które trzeba czekać najdłużej.

 

Pytanie 2
Jak świadczeniodawca powinien określić pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia w przypadku poradni zdrowia psychicznego, w sytuacji gdy w poradni udzielane są świadczenia przez lekarza psychiatrę, psychologa i psychoterapeutę, do których jest różny czas oczekiwania?

 

Odpowiedź 2
Pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien być określany do komórki organizacyjnej, a nie na poszczególne świadczenia w tej poradni (porada psychologa, psychiatry czy psychoterapeuty).
Wskazywany pierwszy wolny termin do poradni zdrowia psychicznego powinien być możliwy do zaproponowania zarówno pacjentowi, który zgłosi się do lekarza psychiatry, psychologa czy psychoterapeuty. Informacja o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia powinna odnosić się do wszystkich świadczeń realizowanych w danej komórce.
Świadczeniodawca powinien przekazywać informację pierwszym wolnym terminie do komórki organizacyjnej, która jest tożsama z informacją o pierwszym wolnym terminem na udzielenie świadczenia, na które trzeba czekać najdłużej.


Pytanie 3
Jak powinien postąpić świadczeniodawca w sytuacji, gdy zgłaszają się do niego świadczeniobiorcy z zaświadczeniem
od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń?
Jak świadczeniodawca powinien ustalić kolejność przyjęć tych świadczeniobiorców biorąc pod uwagę datę zgłoszenia
u poprzedniego świadczeniodawcy, tak aby potraktować sprawiedliwie zarówno ww. świadczeniobiorców jak i osoby wpisane wcześniej na listę oczekujących?

 

Odpowiedź 3
Świadczeniodawca powinien, wyznaczając planowane terminy udzielenia świadczenia zgłaszającym się do niego świadczeniobiorcom, którzy dotychczas oczekiwali na świadczenie u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, uwzględnić datę zgłoszenia się do świadczeniodawcy, u którego pierwotnie oczekiwali.
Świadczeniodawca będzie przesuwał zaplanowane wcześniej terminy udzielenia świadczeń na rzecz osób, których data zapisania na listę oczekujących jest późniejsza aniżeli data zapisania na listę zgłaszających się świadczeniobiorców.
Świadczeniodawca wpisując na listę oczekujących zgłaszających się świadczeniobiorców powinien uwzględnić zarówno datę zgłoszenia u poprzedniego świadczeniodawcy jak i stan zdrowia, rokowania co do dalszego przebiegu choroby, choroby współistniejące a także zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

 

Pytanie 4
Jak powinien postąpić świadczeniodawca prowadzący listę oczekujących, na którą wpisani są świadczeniobiorcy
z wyznaczonymi planowanymi terminami udzielenia świadczenia na kilka lat, w przypadku gdy jeden świadczeniobiorca zrezygnował z udzielenia świadczenia i powstał wolny termin?
Czy powinien zawiadomić pozostałych świadczeniobiorców wpisanych na listę oczekujących o zmianie terminu

np. o 1 dzień?

 

Odpowiedź 4
W związku z faktem, że wyznaczane świadczeniobiorcom odległe planowane terminy udzielenia świadczenia mogą ulegać wielokrotnym zmianom, świadczeniodawca powinien o zmianach planowanego terminu udzielenia świadczenia informować nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
W przypadku gdy do planowanego terminu udzielenia świadczenia pozostało mniej niż 30 dni, wówczas świadczeniobiorca powinien być informowany o każdej jego zmianie.

 

Pytanie 5
Czy w związku z obowiązkiem prowadzenia przez świadczeniodawców list oczekujących w postaci elektronicznej oraz składaniem podpisu pod wpisem na listę, świadczeniodawca powinien prowadzić zarówno wersję elektroniczną
i papierową listy oczekujących?
Czy osoby dokonujące wpisów na listę oczekujących powinny stosować podpis elektroniczny?

 

Odpowiedź 5
Jeśli w elektronicznej wersji nie można zamieścić podpisu elektronicznego pod wpisem na listę, można przyjąć,
że do czasu wprowadzenia Karty Specjalisty Administracyjnego, w przypadku, gdy system świadczeniodawcy rejestruje imię i nazwisko operatora dokonującego wpisu to uważa się, że obowiązek podpisania listy jest spełniony i nie ma konieczności dokonywania podpisu elektronicznego.

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

 

 

Wszystkie aktualności