Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Od 1 września 2015 roku uczniowie szkół publicznych nie uzyskają od lekarza całorocznego zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego

01.09.2015

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej*, od 1 września 2015 roku uczniowie szkół publicznych nie będą zwalniani z lekcji wychowania fizycznego na podstawie całorocznego zwolnienia lekarskiego, jak to miało miejsce dotychczas.


Uczeń zostanie zwolniony z wykonywania na zajęciach wychowania fizycznego pewnych ćwiczeń, na podstawie opinii wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych dokona, na podstawie opinii lekarza, dyrektor szkoły.


Lekarz wskaże w opinii rodzaje ćwiczeń i obciążeń, których uczeń, ze względu na swój stan zdrowia, powinien unikać. Ograniczenie w wykonywaniu określonych ćwiczeń nie zwolni ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Uczeń będzie w nich uczestniczyć i na tej podstawie będzie oceniany i klasyfikowany.

 

Intencją zmian jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z określonymi możliwościami uczestniczenia w ograniczonym zakresie w lekcjach wychowania fizycznego, co ma pozytywny wpływ na ich rozwój fizyczny.

 

W razie wydania przez lekarza opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły będzie mógł zwolnić ucznia z realizacji zajęć, na czas określony w tej opinii.

 

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz.U. 2015 poz. 843

 

Biuro prasowe ZOW NFZ

Pobierz informację w pdf

Wszystkie aktualności