Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Skierowania oraz dostęp do świadczeń poza kolejnością dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

13.07.2018

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że celem wprowadzenia wymienionej ustawy jest zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych wskazanej grupie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ustawodawca wprowadza zwiększenie dostępności między innymi poprzez zniesienie wymogu posiadania skierowania do lekarzy udzielających ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych (art. 57 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Jednocześnie zachowuje bez zmian art. 59 tejże ustawy, stanowiący „Świadczeniobiorca ma prawo do rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”.

Zwiększenie dostępności następuje także poprzez wskazanie grupy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jako uprzywilejowanych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przy czym maksymalny 7-dniowy czas oczekiwania na udzielenie świadczenia od dnia zgłoszenia dotyczy świadczeń z zakresu AOS, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2016r. poz 357, z późn. zm.). Świadczenia ambulatoryjne w rodzaju rehabilitacji leczniczej także powinny być udzielane osobom uprawnionym na podstawie art. 47c ustawy o świadczeniach poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, ale w przypadku tych świadczeń data udzielenia świadczenia może być wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

Sekcja Lecznictwa Ambulatoryjnego ZOW NFZ

Wszystkie aktualności