Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący przekazania środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2018r. do 31-08-2019r.

01.08.2018

Szanowni Państwo
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie przypomina o zbliżającym się terminie przekazania przez Świadczeniodawców informacji na temat liczby etatów albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, celem ustalenia wysokości dodatkowych środków na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
Wskazujemy, że zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1628), przedmiotowa informacja winna być przekazana z uwzględnieniem następujących warunków:

  1. Przekazanie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych na mocy ww. rozporządzenia skorelowane jest z udzielaniem przez te osoby świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zawartych z ZOW NFZ umów, dlatego zgłoszona liczba etatów powinna odpowiadać faktycznej realizacji świadczeń na rzecz Funduszu, z wyłączeniem usług komercyjnych (np. na rzecz ZUS czy KRUS).
  2. Informacja winna uwzględniać stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych (liczbę etatów lub równoważników etatów) na dzień 01-08-2018r.
  3. Informacja winna być przekazana do Oddziału Funduszu w formie elektronicznej, za pośrednictwem serwisu SZOI (w sposób analogiczny do zeszłorocznej  informacji. O terminie uruchomienia dedykowanego narzędzia w Portalu Świadczeniodawcy, służącego przekazaniu ww. informacji poinformujemy osobnym komunikatem).
  4. Ostateczny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 14-08-2018r.
  5. W związku z tym, że przekazywane dane winny odzwierciedlać stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych w dniu 01-08-2018r., okres ich przekazania do Oddziału Funduszu, winien zawierać się w okresie od 01-08-2018r. do 14-08-2018r.

Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia nieprzekazanie przez świadczeniodawcę powyższej informacji, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Mając powyższe na uwadze, prosimy wszystkich Świadczeniodawców o podjęcie stosownych przygotowań, które pozwolą sprawnie i bez zbędnej zwłoki wywiązać się z obowiązku, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej prowadzone są prace nad nowelizacją rozporządzenia o którym mowa we wstępie, wprowadzającą zmiany w zakresie procedury zgłaszania przez Świadczeniodawców liczby etatów zatrudnionych pielęgniarek i położnych.
O wszelkich zmianach wynikających z wejścia w nowych przepisów, Oddział Funduszu będzie Państwa na bieżąco informował.


 

Wszystkie aktualności