Drukuj

Dla świadczeniodawcy

WAŻNE ZMIANY - podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2018r. do 31-08-2019r. - konieczność ponownego przekazania informacji

07.09.2018

K O M U N I K A T - WAŻNE ZMIANY
podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2018r. do 31-08-2019r. –
konieczność ponownego przekazania informacji

Szanowni Państwo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że 01-09-2018r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29-08-2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1681).
Na podstawie § 2 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia Świadczeniodawca ma obowiązek:
1.    Ponownego przekazania informacji na temat liczby etatów albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu;
2.    Obowiązek dotyczy wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne, (bez względu na okoliczność, czy złożyli już wcześniej przedmiotową informację w okresie 01-14 sierpnia 2018r. i czy otrzymali już stosowne aneksy do umów);
3.    BARDZO WAŻNE!!!

Obowiązek ten dotyczy również po raz pierwszy Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna (szczegółowe informacje dotyczące postępowania świadczeniodawców w rodzaju POZ – kapitacyjna stawka roczna, zostały przekazane odrębnym komunikatem poprzez portal wymiany informacji SZOI)

4.    Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 sierpnia 2018r.;
5.    Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu SZOI, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, tj. do dnia 15 września 2018r.
6.    Przypominamy, że zgłoszona przez Państwa liczba etatów powinna odpowiadać faktycznej realizacji świadczeń na rzecz Funduszu, z wyłączeniem usług komercyjnych (np. na rzecz ZUS czy KRUS).

Informujemy Państwa, że wejście w życie cytowanego we wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-08-2018r. wywołało ten skutek, iż wśród Świadczeniodawców, którzy złożyli do Oddziału Funduszu pierwotnie informacje o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych (w okresie 01-14 sierpnia 2018r.), występują dwie grupy podmiotów:
I GRUPA - świadczeniodawcy, którzy otrzymali już aneksy do umów.
Świadczeniodawcy ci są również obowiązani do złożenia po raz kolejny informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych wg stanu na dzień 01-08-2018r. Jeżeli informacja będzie identyczna z danymi zawartymi w przekazanych aneksach, sporządzenie nowych aneksów do umów nie będzie potrzebne, zaś na potwierdzenie prawdziwości złożonych informacji, Oddział Funduszu przekaże tym Świadczeniodawcom, stosowne oświadczenie do podpisu.
W przypadku, gdy ponowna informacja będzie różnić się od tej, która stanowiła podstawę sporządzenia aneksu do umowy, Oddział Funduszu sporządzi kolejny aneks do umowy, a Świadczeniodawca zmuszony będzie ponownie ubiegać się o pozytywną opinie właściwej ORPiP lub o zawarcie porozumienia z organizacją związkową.
II GRUPA - świadczeniodawcy, którzy nie otrzymali jeszcze aneksów do umów.
Świadczeniodawcy ci składają po raz kolejny informacje o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych, przy czym to właśnie ta informacja stanowić będzie podstawę do sporządzenia przez Oddział Funduszu aneksu do umowy.

KOLEJNA WAŻNA INFORMACJA
Informujemy jednocześnie wszystkich Świadczeniodawców, którzy uzyskali już pozytywne opinie od właściwych Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych lub też tych, którzy w tym zakresie zawarli stosowne porozumienia z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, że dokumenty te zachowują swoją ważność, o ile w drugiej informacji wykazana liczba etatów zatrudnionych pielęgniarek i położnych będzie taka sama jak w pierwszej złożonej informacji.

Tytułem przykładu:
Jeżeli dany Świadczeniodawca w pierwszej informacji wykazał do Oddziału Funduszu 6 pielęgniarek pracujących łącznie na 5 etatach i po weryfikacji tych informacji przez Oddział Funduszu, otrzymał aneks do umowy na taką właśnie liczbę etatów (5 x 1 600 zł) od dnia 01-09-2018r. I ten Świadczeniodawca, wystąpił następnie z wnioskiem do właściwej ORPiP (zawarł porozumienie z organizacją związkową), o wydanie pozytywnej opinii w przedmiocie podziału środków, którą otrzymał i przekazał wraz z aneksem do  Oddziału Funduszu.
I jeżeli ten sam Świadczeniodawca złoży po raz kolejny taką samą informację o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych (a więc odpowiednio: 6 pielęgniarek - 5 etatów), to nie musi on po raz kolejny występować do ORPiP (zawierać porozumienia), o kolejną opinię w przedmiocie podziału środków.
Taki obowiązek powstanie jedynie wówczas, gdy przekazane dane o liczbie etatów pielęgniarek i położnych w I i II informacji, będą się od siebie różnić.

Informujemy wszystkich Świadczeniodawców, że w dniu dzisiejszym w portalu wymiany informacji SZOI zostanie udostępniona funkcjonalność umożliwiająca wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym komunikacie.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności