Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Nowe załączniki dotyczące środków na zwiększenie finansowania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej

04.10.2018

P. T.
Świadczeniodawcy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Dotyczy nowego zał. 2a do Zarządzenia Nr 101/2018/DSOZ Prezesa NFZ z 28.09.2018 r. oraz zał. 6 do umowy

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie informuje, że w związku z Zarządzeniem Nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. zmianie uległ zał. 2a za okres od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz comiesięczny zał. nr 6 do umowy „Oświadczenie o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń..”

Prosimy o niezwłoczne dostarczenie aktualnie obowiązujących dokumentów, brak przesłanego oświadczenia do danego rachunku skutkował będzie, zgodnie z § 26 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400 ze zm.), wstrzymaniem płatności dodatkowych środków z niego wynikających.

W związku z powyższym, zał. nr 2a złożony w terminie do 28.09.2018 r., powinien być ponownie złożony wg wzoru wynikającego z Zarządzenia Nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r.

Obowiązek przesyłania oświadczeń nie dotyczy świadczeniodawców będących osobami fizycznymi, udzielającymi świadczeń w formie indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i praktyk położnych oraz prowadzących przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego i jednoosobowo udzielających w nim świadczeń.


Wojciech Włodarski
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Tel. kontaktowe 91 425 11 06, 91 425 11 03

Wszystkie aktualności