Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Spotkanie świadczeniodawców z wiceministrem zdrowia w sprawie dotacji na informatyzację e-ZLA w POZ

14.11.2018

Spotkanie świadczeniodawców województwa zachodniopomorskiego z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim, które odbyło się 13 listopada w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, dotyczyło wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.
W spotkaniu uczestniczyli również: dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie Zbigniew Zalewski oraz dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Dariusz Ruczyński. Gospodarzem spotkania był wicewojewoda Marek Subocz.
Bezpośrednio przed spotkaniem ze świadczeniodawcami odbył sie briefing prasowy.

 

 

Ministerstwo Zdrowia przekazało do Narodowego Funduszu Zdrowia 50 milionów złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych, oprogramowania lub niezbędnego szkolenia poczynionych przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w związku z wprowadzeniem e-ZLA – elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Z tej puli Zachodniopomorski OW NFZ otrzymał 1 883 000 zł.

Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione w 2018 roku pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wartość wsparcia nie może przekroczyć 65% poniesionych wydatków, przy czym: dofinansowanie przekazane na jednego lekarza POZ wystawiającego e-ZLA wynosi nie więcej niż 3,5 tys. zł; świadczeniodawca może otrzymać dofinasowanie
na nie więcej niż 4 lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy, a w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń w więcej niż jednym miejscu – na nie więcej niż 4 miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Maksymalna kwota przypadająca na jednego świadczeniodawcę wynosi 36 400 zł.   

Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie przez świadczeniodawcę w terminie do dnia 15 grudnia 2018r. kompletu dokumentów do oddziału Funduszu. Wniosek należy złożyć do oddziału wojewódzkiego NFZ zgodnie z siedzibą świadczeniodawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora Oddziału, środki zostaną przekazane świadczeniodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Termin zakończenia przekazywania środków przez oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom upływa w dniu 31.12.2018 r.

Podstawa:

  • Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2018 poz. 1925 – otwórz link
  • Zarządzenie Nr 115/2018/DEF Prezesa NFZ, z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców – otwórz link

Biuro Prasowe ZOW NFZ


Wszystkie aktualności