Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczacy terminu rozliczania umów za okres styczeń-grudzień 2019 r.

14.01.2020

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146) zwanym dalej OWU, ostateczne rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, tj. w przypadku umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej za 2019 r. w dniu 14.02.2020 r.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności:

  1. skorygowania błędnie zarejestrowanych świadczeń (komunikaty zwrotne umieszczane są na portalu SZOI po każdorazowej weryfikacji raportów statystycznych); prawo do korygowania raportu statystycznego przysługuje świadczeniodawcy w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do dnia 09.02.2020 r. - § 23 ust. 1 OWU,
  2. przekazania wszystkich rachunków i rachunków korygujących, dla których ZOW NFZ udostępnił szablony,
  3. dostarczenia dokumentów rozliczeniowych za przekazane dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, ratowników medycznych oraz na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy.

W zakresie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki
i położne, ratowników medycznych oraz na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy w sytuacji nieprzeznaczenia tych środków przez świadczeniodawcę zgodnie z zapisami poszczególnych rozporządzeń regulujących kwestie przeznaczenia środków, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi. Środki nierozliczone, pomniejszą kwotę zobowiązania określonego w umowie w trybie aneksowania umów. Równocześnie ZOW NFZ w Szczecinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli Świadczeniodawcy w zakresie zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym, oraz przypomina, że stosownie do treści zawartej umowy, w przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, lekarzy i ratowników medycznych zgodnie z zapisami poszczególnych rozporządzeń regulujących kwestie przeznaczenia środków oraz dokumentami złożonymi do Funduszu, potwierdzającymi sposób podziału tych środków, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, ma prawo do nałożenia na Świadczeniodawcę kary umownej w wysokości do 5% tych środków.

Jednocześnie informujemy, że dnia 15 lutego 2020 r. zostanie założona całkowita blokada umów dla okresów rozliczeniowych zakończonych z dniem 31.12.2019 r.

 

                                    Dariusz Ruczyński

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

 

 

Wszystkie aktualności