Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ

09.03.2020

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 31 grudnia 2020r. kompletu poprawnej dokumentacji według podanego poniżej schematu:

  • wniosek o udzielenie dofinansowania (zał. nr 1 do zarządzenia),
  • specyfikacja dofinansowania (zał. nr 2 do zarządzenia),
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020r.

   - urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub

   - usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

 Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 27/2020/DEF Prezesa NFZ oraz dołożenie szczególnej staranności przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentacji. W przypadku złożenia formularza wniosku i załączników zawierających błędy lub niekompletnych dokumentów, wniosek zostanie odrzucony. Spowoduje to konieczność złożenia poprawnego wniosku, a termin wpływu do oddziału będzie biegł, licząc od momentu złożenia poprawnych dokumentów przez świadczeniodawcę.

 Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków przyznanych oddziałowi Funduszu.

 Prosimy o składanie dokumentów do kancelarii ZOW NFZ lub przesłanie drogą pocztową w kopercie z dopiskiem „Dofinansowanie informatyzacji POZ” i dodatkowo o przesyłanie zał. nr 2 (specyfikacji dofinansowania) w formie pliku elektronicznego edytowalnego na adres : dotacje@nfz-szczecin.pl

 Zarządzenie Prezesa NFZ nr 27/2020/DEF z dnia 28.02.2020r - otwórz link

Informacje pod nr telefonu:

91/425 10 60 – w sprawie posiadanej umowy oraz miejsc udzielania świadczeń

91/425 10 93 – w sprawie finansowego rozliczenia wniosku

91/425 10 95 – w sprawie finansowego rozliczenia wniosku

91/425 11 86 – w sprawie finansowego rozliczenia wniosku

91/425 11 87 – w sprawie finansowego rozliczenia wniosku

91/425 11 18 – w sprawie kwalifikowania się urządzeń, usługi lub oprogramowania (Wydział Informatyki)

91/425 11 19 – w sprawie kwalifikowania się urządzeń, usługi lub oprogramowania (Wydział Informatyki)

91/425 10 57 – w sprawie kwalifikowania się urządzeń, usługi lub oprogramowania (Wydział Informatyki)

 

Wydział Księgowości ZOW NFZ

 

 

Wszystkie aktualności