Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Wystawianie zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego.

11.03.2020

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w oparciu o stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wystawiania świadczeniobiorcom zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego, uprzejmie informuje.

Zaświadczenie lekarskie (zwolnienie lekarskie) wystawiane jest na okres, w którym pacjent ze względu na stan zdrowia lub stan zdrowia członka rodziny powinien powstrzymać się od pracy. Stanowi również dowód stwierdzający czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zaświadczenie lekarskie wystawiane jest na potrzeby udokumentowania czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub innymi zdarzeniami zrównanymi z niezdolnością do pracy dla celów nabycia prawa do świadczeń ubezpieczenia chorobowego przez osoby podlegające temu ubezpieczeniu. Inną sytuacją jest udokumentowanie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika spowodowanej niezdolnością do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Powyższe nie przewiduje możliwości wystawiania zaświadczenia lekarskiego na czas pobytu
w sanatorium w celu podjęcia leczenia uzdrowiskowego.

Zgodnie z opinią ZUS, brak jest uzasadnienia do wystawiania świadczeniobiorcy korzystającemu ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa, w każdym przypadku zaświadczeń lekarskich
o niezdolności do pracy na czas związany z pobytem w sanatorium, jeśli nie została u niego stwierdzona niezdolność do pracy spowodowana chorobą.

Jednocześnie w sytuacji opiekunów sprawujących opiekę nad małoletnimi świadczeniobiorcami korzystającymi z leczenia uzdrowiskowego, zaświadczenie lekarskie może zostać wystawione
z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. Podstawą wystawienia zaświadczenia nie jest jednak fakt przebywania członka rodziny
w placówce leczniczej, lecz wyłącznie stwierdzenie konieczności sprawowania nad nim osobistej opieki z uwagi na stan chorobowy.

 

 

                                                           Wydział ds. Służb Mundurowych

Wszystkie aktualności