Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie podwyżek dla lekarzy specjalistów – konieczność przekazania kolejnej informacji

15.07.2020

K O M U N I K A T

podwyżki dla lekarzy specjalistów w okresie od 01-07-2020r. do 31-12-2020r. –

konieczność przekazania kolejnej informacji

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje i przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 05-07-2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1532 ze zm.), że:

1.  Świadczeniodawca posiadający z Oddziałem Funduszu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującą udzielanie świadczeń w warunkach całodobowych lub całodziennych, przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informację o liczbie lekarzy specjalistów spełniających następujące warunki:

1)   są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń;

2)   zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z zakresów:

-       leczenia szpitalnego;

-       opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

-       świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;

-       leczenia stomatologicznego;

-       lecznictwa uzdrowiskowego;

-       zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji;

-       ratownictwa medycznego;

-       opieki paliatywnej i hospicyjnej;

-       świadczeń wysokospecjalistycznych;

-       programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;

-       leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji;

z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.

2.   Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r.;

3.   Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 21 lipca 2020r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

 

Wszystkie aktualności