Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia „3% wartości świadczeń”.

03.08.2020

W związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ Prezesa NFZ z 8 lipca 2020 roku zmieniającym zarządzenie nr 32/2020/DSOZ z 8 marca 2020 roku w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zachodniopomorski  Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w systemie informatycznym NFZ udostępniona została funkcjonalność dotycząca rozliczeń dokonywanych  w oparciu o § 2 ust. 1 pkt 7 zarządzenia nr 32/2020/DSOZ (z póź. zm.) – zwanych dalej „rozliczeniem 3%”.

„Rozliczenie „3%” możliwe będzie dopiero po złożeniu  oraz przyjęciu do realizacji prawidłowych rachunków za świadczenia udzielone na podstawie umów zawartych z Funduszem (poczynając od miesiąca lipca 2020). W tym celu została wygenerowana struktura tzw. „umowy technicznej” o kodzie „19/1” z odpowiednimi zakresami świadczeń, które są zależne od typu podpisanych z Funduszem umów (kody techniczne CZS – zał. nr 1a do zarządzenia nr 104/2020/DSOZ), np. dla rozliczeń umowy typu 02/1 (AOS) „rozliczenie 3%” będzie się odbywało się poprzez „umowę” 19/1 w zakresie 19.0019.002.08.

  „Rozliczeniu 3%” podlegać będą zarówno faktury/rachunki podstawowe jak i korygujące.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze wskazanym wyżej zał. nr 1a do zarządzenia nr 104/2020/DSOZ z finansowania „rozliczeniem 3%” wyłączone są:

- faktury na wzrosty wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, lekarzy, lekarzy dentystów, ratowników medycznych;

- faktury rozliczone na podstawie  tzw. 1/12  (§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 696));

- faktury wystawione za leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi, a także leki stosowane w chemioterapii oraz leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

ZOW NFZ w Szczecinie

Wszystkie aktualności