Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie przekazania środków na podwyżki dla ratowników medycznych

08.01.2021

K O M U N I K A T
podwyżki dla ratowników medycznych w okresie od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. –
konieczność przekazania informacji wg. stanu na dzień 01-01-2021 r.

 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04-01-2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2019.34 ze zm.):

1.    Świadczeniodawca realizujący umowę w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne ma obowiązek przekazania kolejnej informacji dotyczącej:

1)    ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:

a.    szpitalnych oddziałach ratunkowych,
b.    izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego,

2)    ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,
3)    ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
4)    ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy
- w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

2.    Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.

3.    Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.

Wszystkie aktualności