Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie podwyżek dla lekarzy specjalistów w okresie od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r.

08.01.2021

K O M U N I K A T
podwyżki dla lekarzy specjalistów w okresie od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. –
konieczność przekazania kolejnej informacji

 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje i przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05-07-2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1532 ze zm.), że:
1.    Świadczeniodawca posiadający z Oddziałem Funduszu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującą udzielanie świadczeń w warunkach całodobowych lub całodziennych, przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informację o liczbie lekarzy specjalistów spełniających następujące warunki:

1)    są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń;
2)    zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z zakresów:
- leczenia szpitalnego;
- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
- świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
- leczenia stomatologicznego;
- lecznictwa uzdrowiskowego;
- zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji; 
- ratownictwa medycznego;
- opieki paliatywnej i hospicyjnej;
- świadczeń wysokospecjalistycznych;
- programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;
- leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji;
z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.

2.    Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
3.    Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 21 stycznia 2021 r.

Wszystkie aktualności