Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Termin rozliczenia wykonania umów za okresy rozliczeniowe zakończone z dniem 31.12.2020r. oraz dla umów, dla których wydłużono okres rozliczeniowy do 30.06.2021r.

14.01.2021

Świadczeniodawcy
- wszyscy -

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej*, rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, tj. 15.02.2021r. W celu ostatecznego rozliczenia umowy i wywiązania się z terminów określonych w ww. rozporządzeniu, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dokumenty rozliczeniowe za okres styczeń - grudzień 2020r. (raporty statystyczne jak i rachunki) należało złożyć do 11 stycznia 2021r; co jest zgodne z § 23 Ogólnych Warunków Umów.
Obowiązek terminowego złożenia dokumentów rozliczeniowych dotyczy świadczeniodawców zarówno w przypadku umów zakończonych z dniem 31.12.2020r. jak i tych, dla których wydłużono okres rozliczeniowy do 30.06.2021r.

Przypominamy również o konieczności:
- skorygowania błędnie zarejestrowanych świadczeń (komunikaty zwrotne umieszczane są na portalu SZOI po każdorazowej weryfikacji raportów statystycznych; świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 09.02.2021r. - § 23 Ogólnych Warunków Umów),
- przekazania wszystkich rachunków i rachunków korygujących, dla których ZOW NFZ udostępnił szablony.

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/sposob-rozliczania-przez-placowki- medyczne-tzw-112-kontraktu7877.html został zamieszczony 16.12.2020r. komunikat nt. „Sposób rozliczania przez placówki medyczne tzw. 1/12 kontraktu”. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu. 
Jednocześnie informujemy, że dnia 10 lutego 2021r. (w zakresie raportów statystycznych) i 16 lutego 2021r. (w zakresie rachunków i korekt rachunków) zostanie założona całkowita blokada umów dla okresów rozliczeniowych zakończonych z dniem 31.12.2020r. jak i tych, dla których wydłużono okres rozliczeniowy do 30.06.2021r.

*źródło: (Dz.U.2015.1400), tj. z dnia 29 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 320) z poźn.zm.

Źródło komunikatu: Wydział Ekonomiczno-Finansowy.

Wszystkie aktualności