Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i aneksów do umów podpisem elektronicznym

31.01.2022

Zachodniopomorski Oddział NFZ informuje, że wdrażany jest proces elektronicznego podpisywania umów i aneksów. W związku z tym, umowy/aneksy będą wysyłane do Państwa poprzez Portal SZOI (wyjątkowo mogą być wysyłane w formie pisemnej).

Prosimy o podpisywanie przesłanych dokumentów:

  • podpisem kwalifikowanym,
  • podpisem osobistym (zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2021 poz. 816 ze zm.)), albo
  • przy użyciu profilu zaufanego

przez osoby upoważnione do reprezentacji Świadczeniodawcy i odsyłanie do ZOW NFZ otrzymanych umów/aneksów za pomocą nowych funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy.

Informacja o przekazaniu do podpisu elektronicznego umowy lub aneksu przesyłana jest do świadczeniodawcy stosownym komunikatem.

W przypadku pojawienia się problemów z „zaczytaniem” umowy/aneksu, podpisanej/ego podpisem elektronicznym do SZOI, prosimy o wydrukowanie i niezwłoczne odesłanie jednego egzemplarza umowy/aneksu, podpisanego podpisem własnoręcznym i opieczętowanego, do ZOW NFZ.

Instrukcja dotycząca podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym znajduje się na stronie internetowej ZOW NFZ, w zakładce: Dla Świadczeniodawcy - SZOI - Instrukcja obsługi SZOI - aktualna wersja, na str. 120-121 (1.1.1 Podpisywanie umów/aneksów podpisem kwalifikowanym).

W celu podpisana elektronicznego umowy/aneksu należy:

1. Z głównego menu wybrać opcję Umowy -> Lista umów.

2. W zależności od dokumentu, który ma zostać podpisany należy wybrać:

a. dla umowy - opcję podpisz dokument.

b. dla aneksu - opcję aneksy, a następie podpisz dokument dla konkretnego aneksu.

Jeśli dokument umowy/aneksu nie został jeszcze pobrany przez świadczeniodawcę do podpisu, dla powyższych operacji zastosowano charakterystyczny wyróżnik wiadomości nieodczytanych.

3. W nowym oknie listy wydruków wybrać opcję pobierz dokument.

4. Zapisać dokument w wersji PDF na dysku komputera, a następnie podpisać dokument podpisem kwalifikowanym.

5. Popisany plik należy wczytać przy pomocy opcji. Jeżeli wczytywany dokument nie będzie zawierał podpisu złożonego przez operatora NFZ zostanie zgłoszony błąd. W przypadku, gdy udostępnionych będzie więcej niż jeden podpisany dokument z umową, a świadczeniodawca nie będzie wczytywał ostatniego z udostępnionych dokumentów, również system zwróci błąd.

6. Po poprawnym wczytaniu podpisanego dokumentu zostaje on przekazany do OW NFZ. Do momentu rozpoczęcia prac nad przekazanym dokumentem (zmiany statusu pod stronnie OW NFZ) świadczeniodawca może pobierać i wczytywać kolejne wersje podpisanego dokumentu.

7. O zmianie statusu wskazującym o uznaniu dokumentu za poprawny po stronie NFZ, Świadczeniodawca również informowany jest stosownym komunikatem.

8. Jeśli w toku sprawdzeń po stronie OW NFZ uznano, iż dokument jest nieprawidłowy może zostać on ponownie przekazany do podpisu Świadczeniodawcy. Ścieżka podpisu dokumentu jest analogiczna jak opisana wyżej.

9. OW NFZ przekazując dokument do podpisu elektronicznego przez Świadczeniodawcę, określa datę ważności opublikowanego dokumentu, którą należy rozumieć jako maksymalną datę oczekiwania na podpis
ze strony Świadczeniodawcy. Jeśli Świadczeniodawca przekroczy tą datę, opcja „podpisz umowę” staje się nieaktywna dla danego dokumentu.

10. Po stronie OW NFZ istnieje możliwość przesunięcia daty ważności opublikowanego dokumentu. W tym celu należy skontaktować się z OW NFZ.

Przypominamy, że plik umowy/aneksu powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Świadczeniodawcy podpisem kwalifikowanym w aplikacji zewnętrznej, właściwej dla dostawcy Państwa podpisu kwalifikowanego, z zachowaniem istniejących już podpisów w dokumencie.

W przypadku podpisywania dokumentów przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną należy korzystać z instrukcji zawartej na stronie internetowej: e-Dowód - e-dowód - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

W przypadku podpisywania dokumentów przy użyciu profilu zaufanego należy korzystać z instrukcji zawartej
na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

Jednocześnie informujemy, że nowe zasady podpisywania dokumentów mają wpływ na udostępnianie Państwu plików UMX umowy.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności