Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Informacje dla obywateli Ukrainy przygotowane przez Rzecznika Praw Pacjenta / Інформація для громадян України підготовлена ​​Уповноваженим з прав людини

12.04.2022

W związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przygotowało dla obywateli Ukrainy, będących uchodźcami na terenie Polski oraz dla pracowników medycznych, materiały edukacyjne w języku ukraińskim, dotyczące m.in.
praw pacjenta.

Zapraszamy do pobierania plakatów i ulotek oraz umieszczania ich w ogólnodostępnych miejscach.

 • Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę (format pdf, 13,4 MB) o prawach pacjenta w języku ukraińskim.
  Натисніть тут, щоб завантажити Листівку
  (формат pdf, 13,4 мега) про права пацієнта українською мовою
 • Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę (format pdf, 25,1 MB) o prawach pacjenta w języku polskim.
  Натисніть тут, щоб завантажити листівку (формат pdf, 25,1 мега) про права пацієнта польською мовою
 • Kliknij tutaj, aby pobrać plakat A3 (format png, 0,6 MB) o prawach pacjenta w języku ukraińskim.
  Натисніть тут, щоб завантажити плакат А3 (формат png, 0,6 мега) про права пацієнтів українською мовою

Treść plakatu przetłumaczona na język polski:

PACJENT MA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ:- odpowiadających współczesnej medycznej wiedzy naukowej i odpowiednio udzielanych,- udzielanych w przejrzystej, obiektywnej procedurze opartej na kryteriach medycznych określających tryb dostępu do tych świadczeń,- udzielanych niezwłocznie w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,- wymagających konsultacji z innym lekarzem lub zwołania konsylium. 

TAJEMNICA INFORMACJI:

Pracownicy służby zdrowia zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich, związanych z tobą, informacji, w tym informacji o stanie twojego zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu.

WYRAŻENIE ZGODY NA UDZIELENIE OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- powinieneś wyrazić zgodę na udzielenie ci niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej lub odmówić natychmiast po otrzymaniu informacji o twoim stanie zdrowia i proponowanej formie leczenia,

- musisz wyrazić pisemną zgodę na wykonanie zabiegu chirurgicznego albo zastosowania metod leczenia lub diagnostyki o podwyższonym ryzyku.

PRAWO DO INFORMACJI:

- o stanie zdrowia, diagnozie, proponowanych i możliwych metodach diagnostyki i leczenia, oczekiwanych konsekwencjach ich stosowania lub zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniach

- informacje mogą być przekazywane osobom przez Ciebie upoważnionym (na przykład krewnym).

ZGŁASZANIE NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ PRODUKTÓW LECZNICZYCH:

- osoba działająca w imieniu pacjenta może zgłosić lekarzowi, podmiotowi odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu do obrotu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych każde niepożądane i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA PODCZAS UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM:

- obecność bliskiej osoby podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,

- wyrażanie zgody na obecność przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej innych osób niż osoby bezpośrednio udzielające tych świadczeń,

- zmniejszenie bólu w zależności od jego siły.

POSZANOWANIE ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO; W TYM:

- dodatkowa opieka pielęgniarska (tj. opieka, która nie wiąże się z bezpośrednim udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej), a także bezpłatny pobyt dla opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego pacjenta małoletniego lub pacjenta z jakąkolwiek postacią ciężkiej niepełnosprawności,

- możliwość kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

- dotyczącej twojego stanu zdrowia i udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym przekazanie tej dokumentacji osobie przez ciebie upoważnionej - do wglądu, w formie kopii, wydruku lub odpisu, drogą elektroniczną, na nośnikach elektronicznych (pierwszy kopia dokumentacji medycznej wydana bezpłatnie).

 OPIEKA DUSZPASTERSKAW czasie pobytu w szpitalu, w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, placówki medyczne są zobowiązane do umożliwienia kontaktu z duchownym twojego wyznania.

PRZECHOWYWANIE RZECZY WARTOŚCIOWYCH
Szpital ma obowiązek
bezpłatnego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Wydział Obsługi Klientów ZOW NFZ

Wszystkie aktualności