Drukuj

Dla świadczeniodawcy

E-zlecenia – zmiany w wyrobach medycznych

14.07.2023

Uwaga !

Od 1 lipca 2023 r. funkcjonują elektroniczne zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy wyrobu medycznego. E-zlecenia mogą wystawiać osoby uprawnione.

E- zlecenia wystawiane są w formie dokumentu elektronicznego, podpisywanego:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 2. podpisem zaufanym albo
 3. z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne!

Od 1 lipca 2023 r. obowiązują nowe wzory zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Jak wystawić i zrealizować e-zlecenia
Do wystawiania i realizacji wszystkich zleceń służy system Elektronicznej Weryfikacji i Potwierdzania Zlecenia (eZWM/ap-zz).

Od 1 lipca do 30 września 2023 r. wystawianie e-zleceń jest fakultatywne (nieobowiązkowe).

Oznacza to, że zlecenia na wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane i weryfikowane na dotychczasowych zasadach tj.:

 1. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności:
 • pacjent otrzyma informację o wygenerowanym przez system e-ZWM identyfikatorze (numerze) zlecenia
 • nadal będzie możliwość pobrania i wydruku pliku PDF z I i II częścią zlecenia
 1. w formie papierowej poza systemem e-ZWM, ale na nowym wzorze obowiązującym od 1 lipca 2023 r.

Po wygenerowaniu e-zlecenia pacjent otrzyma informację o danych dostępowych do e-zlecenia:

 • poprzez sms, e-mail lub
 • druk informacyjny – możliwość wydruku na prośbę pacjenta.

Od 1 października 2023 r. wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie będzie obligatoryjne (obowiązkowe).

Kiedy zlecenie musi potwierdzić Oddział NFZ

Zlecenie wymaga potwierdzenia przez Oddział NFZ w przypadku:

 • negatywnej weryfikacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionego w systemie informatycznym lub
 • w formie papierowej wystawionej poza systemem e-ZWM.

Zlecenie można przekazać do dowolnego Oddziału NFZ poprzez systemy teleinformatyczne lub inne systemy łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

Realizacja zlecenia

Aby zrealizować zlecenie pacjent musi podać:

 1. identyfikator zlecenia oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL
  datę urodzenia
 2. identyfikator zlecenia oraz kod dostępu lub
 3. numer PESEL oraz kod dostępu.

Realizacja zlecenia nie wymaga:

 • wydruku zlecenia
 • podpisu realizatora w części III i IV zlecenia.

Realizator może wygenerować część III i IV zlecenia (plik PDF).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2023 r. poz. 826 tj.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zleceń zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2023 poz. 1127)

 - Komunikat Ministra Zdrowia

Wszystkie aktualności