Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Termin rozliczenia wykonania umów za okres rozliczeniowy zakończony z dniem 31.12.2023 r.

08.01.2024Wpis archiwalny

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września  2015 r. (Dz.U.2023.1194. t. j.  z późn. zm.) w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, tj. 14.02.2024 r.  w celu ostatecznego rozliczenia umowy i wywiązania się z terminów określonych w ww. rozporządzeniu, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dokumenty rozliczeniowe za okres styczeń - grudzień 2023 r. (raporty statystyczne jak i rachunki) powinny być złożone do 10 stycznia 2024 r. , zgodnie z zapisem § 23 pkt 3 Ogólnych Warunków Umów. 

Przypominamy również o konieczności: skorygowania błędnie zarejestrowanych świadczeń (komunikaty zwrotne umieszczane są na portalu SZOI po każdorazowej weryfikacji raportów statystycznych; świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 09.02.2024 r. - § 23 Ogólnych Warunków Umów), - przekazania wszystkich rachunków i rachunków korygujących, dla których ZOW NFZ udostępnił szablony.

Terminowe złożenie pełnej dokumentacji za rok 2023 r., pozwoli na przeprowadzenie od 25.01.2024 r. działań związanych z ostatecznym zamknięciem umów.

Jednocześnie informujemy, że dnia 9. lutego 2024 r. (w zakresie raportów statystycznych) i 14. lutego 2024 r. (żądania rozliczenia świadczeń) zostanie założona całkowita blokada umów dla okresów rozliczeniowych zakończonych z dniem 31.12.2023 r.

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy ZOW NFZ

Wszystkie aktualności