Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie składania deklaracji wyboru przez cudzoziemców, którzy nie mają nadanego numeru PESEL

31.05.2016

- P.T. Świadczeniodawcy POZ -

W związku ze zgłaszanym przez świadczeniodawców oraz organizacje ich zrzeszające brakiem możliwości przekazywania informacji o ubezpieczonych cudzoziemcach objętych opieką na podstawie deklaracji wyboru, przebywających czasowo na terytorium RP, którzy nie posiadają nadanego numeru PESEL uprzejmie informujemy, że począwszy od lutego 2016 roku komunikat XML typu DEKL umożliwia przesyłanie danych identyfikacyjnych ww. osób, dla wszystkich zakresów POZ rozliczanych na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej.

Uwzględniając zakres danych o cudzoziemcach zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego, dostępnych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, oraz możliwości wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.), przy braku numeru PESEL, jako unikalny identyfikator osoby w procesie weryfikacji list POZ, wykorzystywane są w połączeniu ze sobą: numer dokumentu tożsamości ubezpieczonego oraz NIP płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia.

Odpowiednio do opisanej wyżej zmiany, uległa modyfikacji struktura komunikatu XML typu DEKL. Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian charakteryzują postanowienia zarządzenia Nr 104/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS.

Podkreślenia wymaga jednocześnie, że:

-   podstawowym identyfikatorem osoby wykorzystywanym w procesie weryfikacji list świadczeniobiorców, pozostaje nadal numer PESEL. Zatem w przypadku, gdy cudzoziemiec przebywający czasowo na terytorium RP, zgłoszony do ubezpieczenia, posiada nadany numer PESEL, przekazywanie dla niego wyżej wskazanych identyfikatorów (numer dokumentu tożsamości oraz NIP płatnika składek) nie znajduje zastosowania;

- niezależnie od zrealizowanego dostosowania, w umowach utrzymane zostały dotychczasowe produkty umożliwiające rozliczanie świadczeń jednostkowych, udzielonych ubezpieczonym cudzoziemcom bez nadanego numeru PESEL, pozostającym poza listą świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy.

  Źródło: Centrala NFZ

Wszystkie aktualności