Drukuj

Dla pracowników aptek

Umowa na refundację leków - wzory wniosków oraz dokumenty wymagane przy zmianie kierownika apteki

04.12.2020

Aktualizacja komunikatu z dnia 19.08.2019

ZOW NFZ w Szczecinie uprzejmie przypomina, że podstawą do zawarcia umowy na refundację leków jest Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty (ze zm.).
Zwracamy Państwa uwagę na dokumenty wymagane przy zmianie kierownika apteki.

Zarządzenie Nr 182/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13.11.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty

Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty

Zarzadzenie NR 16/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  27 marca  2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

Zarzadzenie Nr 146/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 25 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 94/2011/DGL - formularz Wniosku o zawarcie umowy o wydawanie refundowanych leków
Załączniki do wniosku:

 1. załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (z Zarządzenia Nr 182/2020/DGL) plik docx
 2. załącznik nr 2 Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
 3. załącznik nr 3 Wniosek w sprawie rachunku bankowego
 4. załącznik nr 4 Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisujących wniosek/umowę na realizację recept (w tym kierownika apteki)
 5. załącznik nr 5 Wzór podpisu i parafy osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę
 6. załącznik nr 6 Oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki

Dokumenty wymagane przy zmianie kierownika apteki

 1. pismo przewodnie uwzględniające datę, od kiedy zmienia się kierownik
 2. kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe
  a. kierownik apteki ogólnodostępnej - prawo wykonywania zawodu z wpisanym nowym numerem (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego)
  b. kierownik punktu aptecznego - dyplom (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego)
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
  a. kierownik apteki ogólnodostępnej - co najmniej 5-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej lub 3-letni w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego)
  b. kierownik punktu aptecznego – farmaceuta (co najmniej 1-roczny staż pracy w aptece ogólnodostępnej) lub technik farmaceutyczny (3-letni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych) (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego)
 4. w przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego staż pracy, innego niż świadectwo pracy, dokument powinien zawierać m.in. informacje o wymiarze czasu pracy, zajmowanym stanowisku oraz o ewentualnym korzystaniu z urlopu bezpłatnego lub macierzyńskiego oraz okresów czasowej niezdolności do pracy (stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskieji)
 5. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskującego, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osoby, których prawo do reprezentowania wnioskującego wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku, gdy wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika

Uwaga: Celem wyliczenia stażu pracy, ZOW NFZ informuje o możliwości skorzystania z kalkulatora zamieszczonego na stronie internetowej Śląskiej Izby Aptekarskiej: www.kalkulator.katowice.oia.pl

ZOW NFZ przypomina o konieczności sporządzenia wniosku o zmianę na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego za pośrednictwem serwera dostępowego SZOI.

[i] Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej Nr VII/1/2017 z dnia 23 maja 2017r. w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki.

Ponadto należy dołączyć:

 1. załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (z Zarządzenia Nr 182/2020/DGL) plik docx
 2. załącznik nr 2 Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
 3. załącznik nr 4 Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisujących wniosek/umowę na realizację recept (w tym kierownika apteki)
 4. załącznik nr 6 Oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki

Wydział Gospodarki Lekami ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności