Drukuj

Dla pracowników aptek

Zawieranie umów na realizację recept z aptekami / punktami aptecznymi

06.07.2022Wpis archiwalny

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że działając na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 463) o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą refundacyjną”, zawiera umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwanymi dalej „umowami na realizację recept”.

Szczegółowe warunki postępowania dotyczącego zawierania umów na realizację recept zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 73 /2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę

Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAWIERANIU UMOWY NA REALIZACJĘ RECEPT

Wniosek o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia 73/2022/DGL.

Do dnia 1 listopada 2022 r. dopuszcza się stosowanie załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 94/2011/DGL.

Powyższy wniosek w formie elektronicznej (za pomocą Portalu SZOI) i papierowej, składany jest przez wnioskującego do oddziału Funduszu właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

- w przypadku kierownika apteki kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
- w przypadku kierownika punktu aptecznego kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego,

 • Kopia zezwolenia na prowadzenie apteki
 • Pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu wnioskującego w zakresie obejmującym złożenie wniosku, udzielone przez wnioskującego - w przypadku, gdy wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika
 • Upoważnienie podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny do podpisywania zbiorczych zestawień recept w jego imieniu, wystawione dla kierownika apteki/punktu aptecznego – w przypadku, gdy kierownik będzie podpisywał zbiorcze zestawienia recept jednoosobowo.

UWAGA

1. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
2. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskującego lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
3. Oddział Funduszu może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów do wglądu.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZMIANIE KIEROWNIKA APTEKI

 • Wniosek elektroniczny dotyczący zgłoszenia zmiany danych działalności kierownika apteki/punktu aptecznego sporządzony za pośrednictwem serwera dostępowego SZOI
 • Pismo przewodnie uwzględniające datę objęcia funkcji kierownika apteki lub punktu aptecznego
 • Załącznik nr 1 do wniosku Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Załącznik nr 3 do wniosku Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej wniosek lub umowę na realizację recept (w tym kierownika apteki)
 • Załącznik nr 5 do wniosku Oświadczenie kierownika apteki wraz z kopiami dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji, m.in.

- w przypadku kierownika apteki kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
- w przypadku kierownika punktu aptecznego kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego

 • Kopia wniosku do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego dotyczącego zgłoszenia zmiany kierownika apteki wraz z dokumentem potwierdzającym jego przekazanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
 • Upoważnienie podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny do podpisywania zbiorczych zestawień recept w jego imieniu, wystawione dla kierownika apteki/punktu aptecznego – w przypadku, gdy kierownik będzie podpisywał zbiorcze zestawienia recept jednoosobowo.

 UWAGA

1. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
2. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskującego lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
3. Oddział Funduszu może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu do wglądu

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Zmiana numeru rachunku bankowego następuje na wniosek podmiotu prowadzącego aptekę w formie aneksu do umowy na realizację recept.

 • Wniosek elektroniczny dotyczący zgłoszenia zmiany numeru rachunku bankowego.
 • Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 73/2022/DGL Wniosek podmiotu prowadzącego aptekę w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego

Podpisanie aneksu na zmianę numeru rachunku bankowego przez osoby reprezentujące podmiot i kierownika następuje w Oddziale Wojewódzkim po wcześniejszej weryfikacji przez pracownika Funduszu posiadanych uprawnień do reprezentowania podmiotu i tożsamości osób podpisujących aneks do umowy.

Dopuszcza się podpisanie aneksu poza siedzibą ZOW NFZ pod warunkiem, że autentyczność podpisów i posiadanych uprawnień do reprezentowania apteki osób podpisujących, zostanie potwierdzona przez notariusza, radcę prawnego albo adwokata.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZMIANIE DANYCH PODMIOTU PROWADZĄCEGO APTEKĘ

 • Wniosek w sprawie podpisania aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą danych podmiotu prowadzącego aptekę (wersja elektroniczna wygenerowana za pomocą Portalu SZOI)
 • Pismo przewodnie informujące o zmianie danych podmiotu prowadzącego aptekę
 • Prawomocna Decyzja WIF/GIF zmieniająca zezwolenie na prowadzenie apteki
 • Kopia umowy kupna sprzedaży apteki
 • Załącznik nr 1 do wniosku Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Załącznik nr 3 do wniosku Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej wniosek lub umowę na realizację recept (w tym kierownika apteki)

dodatkowo w przypadku zmiany na stanowisku kierownika

 • Wniosek elektroniczny dotyczący zgłoszenia zmiany danych działalności kierownika apteki/punktu aptecznego sporządzony za pośrednictwem serwera dostępowego SZOI
 • Pismo przewodnie uwzględniające datę objęcia funkcji kierownika apteki lub punktu aptecznego
 • Załącznik nr 5 do wniosku Oświadczenie kierownika apteki wraz z kopiami dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji, m.in.

- w przypadku kierownika apteki kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty,

- w przypadku kierownika punktu aptecznego kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego

 • Kopia wniosku do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego dotyczącego zgłoszenia zmiany kierownika apteki wraz z dokumentem potwierdzającym jego przekazanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

Opisane wyżej dokumenty, stanowiące podstawę do sporządzenia umowy na realizację recept lub aneksu do umowy należy złożyć w siedzibie ZOW NFZ osobiście - ul. Arkońska 45 w Szczecinie (SALA OBSŁUGI KLIENTA) albo za pośrednictwem poczty na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin.


Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463 ze zm.)

2. Ustawa dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 337)

4. Zarządzenie Nr 73 /2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022r. w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę

Wydział Gospodarki Lekami ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności