logo

Pilne Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zachodniopomorskie uzdrowiska czekają na kuracjuszy! Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

SNRL

Komunikat dotyczący wystawiania recept dla pacjentów 75+

14.12.2016

W komunikacie skierowanym do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) Minister Zdrowia przedstawił zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.

Zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o świadczeniach, świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75 roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust.1 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2015r. poz.345 z późn. zm), ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy, świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może udzielać lekarz, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:

1)     posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub

2)     odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub

3)     posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub

4)     posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub

5)     posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub

6)     posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii – w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).

Ponadto, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej będzie również lekarz, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest także:

1)     lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii;

2)     inny lekarz, udzielający nieprzerwanie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. (tj. 29 września 2007r.), przez okres nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

3)     lekarz, który nie posiada wymaganego okresu doświadczenia zawodowego określonego w pkt 2, a który w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. (tj. 29 września 2007r.) udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo będąc zatrudnionym lub wykonującym zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – do dnia 31 grudnia 2017r.

Powyższe oznacza, że lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej są lekarze spełniający wymagania określone w art. 55 ust. 2a ustawy lub w art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, o ile sami są świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej albo wykonują zawód u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (tj. świadczeniodawcy, który zawarł umowę na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej) i ci lekarze mają prawo wypisywać recepty oznaczone symbolem „S”. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykonujący zawód u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, może wystawić receptę na lek z tzw. Listy S seniorowi, nawet jeżeli nie ma swojej listy aktywnej, jeżeli pacjent w deklaracji wyboru wskazał tego świadczeniodawcę podstawowej opieki zdrowotnej. Ważne jest aby taki lekarz był sam świadczeniodawcą, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej albo był lekarzem który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej).

Mając na uwadze powyższe, recepty na rzecz świadczeniobiorców, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy, mogą być wystawione w ramach działalności świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (na drukach recept świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej) oraz lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami (na podstawie komunikatu Ministra Zdrowia)

Wszystkie aktualności