Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

UWAGA! Rodzice dzieci powyżej 18 roku życia, a także płatnicy składek

02.07.2015

UWAGA- Rodzice dzieci powyżej 18 roku życia, a także płatnicy składek!

Przypominamy, iż w związku z zakończeniem nauki lub jej etapu, rodzice zobowiązani są do poinformowania płatnika składek o konieczności wyrejestrowania zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, których zakończenie nauki dotyczy. Rodzic, który zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego uczącego się członka rodziny, jest obowiązany poinformować płatnika (np. pracodawcę) o okolicznościach powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności (zakończenie nauki lub jej etapu) przez dziecko.

Prawidłowe daty wyrejestrowania należy wskazać w następujący sposób:
• ostatni piątek kwietnia, czyli 24 kwietnia 2015 roku - data zakończenia zajęć dydaktycznych w przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września
• data ukończenia szkoły wyższej, zgodnie z treścią art. 167 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, którą jest:
     - data złożenia egzaminu dyplomowego
     - w przypadku kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii - data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu,
     - w przypadku kierunku farmacja: data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki
• data skreślenia z listy uczniów/studentów

Wyrejestrowani członkowie rodziny, o których mowa powyżej, zachowują uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz.
Uprawnienie to przysługuje w następujących okresach:
1. dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki (albo skreślenia z listy uczniów) ,
2. absolwentom szkół wyższych: 4 miesiące od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich (albo skreślenia z listy studentów).
W celu skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, osoby takie winny okazywać dokument potwierdzający fakt zakończenia nauki np. zaświadczenie ze szkoły/uczelni.

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej nie może być zgłoszony jako członek rodziny przez rodzica w okresie trwania przerwy w nauce.
Po rozpoczęciu nauki w przyszłym semestrze (najczęściej od września lub października 2015 roku) rodzić może ponownie dziecko do swojego ubezpieczenia zdrowotnego.
Uprawnienie to dotyczy dzieci, które ukończyły 18 rok życia pod warunkiem:
• kontynuowania nauki: uprawnienie trwa do ukończenia przez dziecko 26 roku życia
• posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności: niezależnie od wieku dziecka

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności