Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Informacja dla osób prowadzących aktywność zawodową na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA

03.03.2016
 1. Każda osoba może podlegać w tym samym czasie ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego

(podstawa: art. 11 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004).

 1. Osoby wykonujące pracę lub prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek
  w Państwie Członkowskim podlegają ustawodawstwu tego państwa

(podstawa: art. 11 ust. 3 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004).

 1. Osoba podejmująca aktywność zawodową na terenie innego Państwa Członkowskiego
  od dnia rozpoczęcia pracy podlega ustawodawstwu tego państwa, w którym wykonuje pracę. Osoba taka powinna odprowadzać wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne do sytemu ubezpieczeniowego w kraju zatrudnienia/aktywności zawodowej.
 1. Osoba wykonująca pracę na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA
  i zamieszkująca na terenie Polski może uzyskać na swój wniosek od zagranicznej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego formularz S1/E106. Dokument ten służy zapewnieniu prawa
  do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Po jego uzyskaniu należy go zarejestrować w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym za względu na miejsce zamieszkania w Polsce.

Fundusz wyda zainteresowanemu poświadczenie formularza S1/ E 106, które stanowi dokument potwierdzający prawo do korzystania z pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych
w ramach świadczeń finansowych przez Fundusz.

 1. Uwaga:

od 1 stycznia 2009 roku na terenie Niemiec wprowadzono powszechny obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, mający również zastosowanie do osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Osoby, które nie posiadały ubezpieczenia obowiązkowego przed podjęciem działalności, mają możliwość wyboru między ubezpieczeniem w kasie chorych, a ubezpieczeniem prywatnym. Ubezpieczenie to ma charakter obowiązkowy.

Źródło - Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności