Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Informacja dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu oraz nieposiadających numeru PESEL

03.03.2016

Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić dokument, który potwierdza fakt ubezpieczenia.

  1.  Co do zasady uprawnienia mogą zostać zweryfikowane w elektronicznym systemie e-WUŚ,
    na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wymaga to okazania: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej oraz podania numeru PESEL

(przy czym legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia)

NIE JEST TO JEDNAK JEDYNY SPOSÓB POTWIERDZANIA UPRAWNIEŃ.

  1.  W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie e-WUŚ świadczeniobiorca potwierdza swoją tożsamość oraz okazuje inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
  1.  Świadczeniobiorca, który nie posiada dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Oświadczenie zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa
do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość świadczeniobiorcy, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL: serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Świadczeniodawca potwierdza podpisem
na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość.

Dla obywatela polskiego podstawowymi dokumentami stwierdzającymi tożsamość są: dowód osobisty oraz paszport (dowód osobisty poświadcza również obywatelstwo).

Dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt w Rzeczpospolitej dłuższy
od turystycznego, dokumentem potwierdzającym tożsamość jest paszport, karta pobytu
i dokument pobytu dla cudzoziemców.

Osoby nie posiadające nadanego numeru PESEL mogą potwierdzić swoje uprawnienia korzystając ze sposobu weryfikacji wskazanego w 2 i 3 punkcie.

W przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny.

W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.  W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej - pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń.

W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku gdy świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone pomimo braku prawa
do świadczeń opieki zdrowotnej osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia.

Podstawa prawna:
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t.Dz.U.2015.581 z pózn.zm), art. 50 i 188 ust.  4 pkt 9.

Źródło - Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności