Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Przypomnienie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej studentów, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni, potwierdzonym w eWUŚ.

31.08.2016

Uprzejmie przypominamy studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, że podjęcie przez nich pracy w okresie studiów lub wakacji oznacza:

  • automatyczną utratę statusu uprawnionego członka rodziny
  • wyrejestrowanie z ubezpieczenia rodzica.

Aby znowu skorzystać z bezpłatnego leczenia, student musi zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia.
Prawo studenta do świadczeń opieki zdrowotnej wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili go do ubezpieczenia, zmienią pracę i nie ponowią zgłoszenia u nowego pracodawcy. Wystarczy zgłoszenie przez jedno z rodziców, które podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ. Jeśli żadne z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia w Polsce/w innym kraju UE, lub nie ma innego tytułu do świadczeń, do ubezpieczenia może zgłosić studenta - jego dziadek lub babcia.

Przypominamy ponadto, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:

  • ponadgimnazjalną - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów
  • wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.

Uwaga! Okres 6 miesięcy należy liczyć od dnia zakończenia kształcenia, tj.:

  • w przypadku osób zdających maturę - od daty wskazanej na świadectwie maturalnym
  • w przypadku absolwentów niezdających matury - od daty wskazanej na świadectwie ukończenia szkoły

Od dnia wyrejestrowania z ubezpieczenia, osoby te mają w systemie e-WUŚ „czerwony" status.

Oznacza to, że w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego:

  • okazują dokument potwierdzający prawo do świadczeń wraz z dokumentem/ świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej lub zdanie matury
  • składają oświadczenie o prawie do świadczeń.

 Biuro Prasowe

Studencie! Nie oblej egzaminu z eWUŚ! - pobierz ulotkę
Zobacz więcej o eWUŚ – otwórz link do informacji

Wszystkie aktualności