Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Informacja dotycząca izby przyjęć w Drawsku Pomorskim i poziomu finansowania świadczeń

08.04.2015

Od 18 kwietnia 2015 roku w Drawskim Centrum Specjalistycznym funkcjonować będzie izba przyjęć, udzielająca pomocy w sytuacjach nagłych. O zabezpieczeniu świadczeń na miejscu: w izbie przyjęć i na oddziałach drawskiego szpitala lub w innych placówkach, o ile będzie tego wymagać stan zdrowia pacjenta, decydować będzie lekarz izby przyjęć lub dyspozytor pogotowia ratunkowego.
Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko poinformował, że zasadniczym elementem zabezpieczenia medycznego wojsk własnych i sojuszniczych na tym terenie są szpitale wojskowe: 107 w Wałczu i 109 w Szczecinie, zapewniające całodobową pomoc specjalistyczną.


Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe są finansowane ryczałtem, którego wysokość zależy od wyposażenia oddziału w sprzęt i aparaturę medyczną, dostępu do diagnostyki, kwalifikacji zatrudnionej kadry, liczby i zakresu udzielanych świadczeń. Umowa na SOR w Drawskim Centrum Specjalistycznym wynosiła 7.053 zł za dobę; za funkcjonowanie izby przyjęć, z uwagi na inne, mniejsze wymagania dotyczące liczby lekarzy, szpital otrzyma 3.653 zł za dobę (taka jest tzw. cena oczekiwana, podana w ogłoszeniu ZOW NFZ o rokowaniach w sprawie izby przyjęć).


Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone na stronie internetowej ZOW NFZ 3 kwietnia, ofertę należy złożyć do 13 kwietnia*, rozstrzygnięcie nastąpi 17 kwietnia. Umowa będzie obowiązywać od 18 kwietnia br. do połowy 2016 roku.


Rokowania są drugim, po konkursie ofert, ustawowym trybem wyłaniania świadczeniodawcy do popisania umowy w danym zakresie.


Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ wypowiedział umowę ze spółką Szpitale Polskie S.A. z siedzibą w Katowicach, na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego udzielane w Drawskim Centrum Specjalistycznym, ze skutkiem na dzień 17 kwietnia 2015 roku, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Bezpośrednią przyczyną rozwiązania umowy jest:

  •  udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach istotnie nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach, z jednoczesną możliwością wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia świadczeniobiorców,
  •  niewykonanie przez Świadczeniodawcę - z przyczyn leżących po jego stronie - wcześniejszych zaleceń pokontrolnych, sformułowanych w wyniku postępowania kontrolnego przeprowadzonego w dniach 20-30 października 2014r.,co stwierdzono podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 01 - 13 marca 2015r.

Powyższe ustalenia uzasadniają rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia bez konieczności uprzedniego wezwania świadczeniodawcy do usunięcia uchybień.
Jednocześnie ZOW NFZ zaprosił Drawskie Centrum Specjalistyczne do rokowań w celu podpisania umowy na świadczenia w izbie przyjęć.

 

*Termin został przesunięty na 16 kwietnia

Małgorzata Koszur
Rzecznik Prasowy
Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ

Wszystkie aktualności