Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Informacja ZOW NFZ w sprawie świadczeń kardiologii dla powiatu drawskiego

14.10.2016

Świadczenia kardiologii interwencyjnej w subregionie koszalińskim realizowane są w ramach umów z ZOW NFZ przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie oraz spółkę Scanmed Kardiologia w Szczecinku. Zgodnie ze standardem zabezpieczenia świadczeń kardiologii zabiegowej na naczyniach wieńcowych wykonywanych w pracowni hemodynamiki lub pracowni kardiologii zabiegowej*, jedna pracownia powinna przypadać na co najmniej 300 tys. mieszkańców województwa. Dla subregionu koszalińskiego, liczącego według danych statystycznych niecałe 600 tys. ludności, dwie placówki kardiologii interwencyjnej zakontraktowane przez ZOW NFZ, zabezpieczają świadczenia w tym zakresie.

Niemniej Zachodniopomorski Oddział Funduszu finansuje na poziomie 100% wszystkie wykonane świadczenia z zakresu kardiologii interwencyjnej, udzielone osobom ubezpieczonym w ZOW NFZ. Pacjenci z powiatu drawskiego oraz wałeckiego trafiają również do oddziału kardiologii interwencyjnej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, w województwie wielkopolskim. Udzielane im świadczenia stanowią niemal 80% wszystkich wydatków ponoszonych przez ZOW NFZ na terenie Wielkopolski.

W okresie od 2013 -2015 nakłady finansowe ZOW NFZ na kardiologię interwencyjną wzrosły o 8,7 mln zł.

Centrum Sercowo-Naczyniowe NAFIS SA w Drawsku Pomorskim, mimo braku umowy z NFZ, również otrzymuje wynagrodzenie za świadczenia kardiologii interwencyjnej. W okresie 2013-2016 Zachodniopomorski Oddział Funduszu zapłacił Centrum 9,5 mln złotych za świadczenia udzielone w stanach nagłych 1812 pacjentom ubezpieczonym w naszym oddziale NFZ. Finasowanie tych świadczeń odbywało się i nadal odbywa na podstawie wniosków wymaganych od podmiotów nieposiadających umowy z NFZ. **

Między Polsko-Amerykańskimi Klinikami Serca (PAKS), do których należy Centrum Sercowo-Naczyniowe NAFIS oraz samym Centrum a Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ, nie ma sporu finansowego lub prawnego. Dyrektor ZOW NFZ Dariusz Ruczyński, Prezes Zarządu Centrum Sercowo-Naczyniowego NAFIS dr Andrzej Wnęk oraz prof. Paweł Buszman z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca utrzymywali i nadal utrzymują właściwe relacje, wymagane przy rozliczeniach świadczeń i prowadzeniu bieżących spraw. Decyzja o zawieszeniu działalności Centrum Sercowo-Naczyniowe NAFIS w Drawsku Pomorskim jest suwerenną decyzją Zarządu PAKS. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca nie miały obowiązku informować o tym Dyrekcji ZOW NFZ.

Pacjenci z subregionu koszalińskiego, w tym z powiatu drawskiego, mają również zapewnione hospitalizacje w trybie planowym, realizowane w ramach kompleksowych umów kardiologicznych przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie oraz spółkę Scanmed Kardiologia w Szczecinku. Leczenie kardiologiczne zachowawcze prowadzone jest także w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu. Uzupełnieniem dostępności do leczenia są procedury kardiologiczne w oddziałach chorób wewnętrznych, wykonywane w każdym szpitalu powiatowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem, obecne umowy między NFZ a świadczeniodawcami na leczenie szpitalne, w tym kardiologiczne, zawarte w latach ubiegłych, a obowiązujące w grudniu 2015 roku (w dniu wejścia w życie noweli ustawy zdrowotnej ***), zostały przedłużone na okres do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Z uwagi na planowane i wprowadzane w życie systemowe zmiany w funkcjonowaniu i finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. projekt wprowadzenia kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale oraz trwające prace w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w zakresie zawierania umów z NFZ, niezbędnych do przeprowadzenia procesu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej, nie ma obecnie możliwości ogłoszenia postępowania konkursowego celem zawarcia nowych umów na udzielanie świadczeń medycznych. Zarząd Centrum Sercowo-Naczyniowego NAFIS w Drawsku Pomorskim oraz Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca mają świadomość obecnej sytuacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także wiedzę na temat formalno-prawnych warunków wymaganych dla zakontraktowania świadczeń.

Małgorzata Koszur
Rzecznik Prasowy ZOW NFZ

 

*Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 89/2013/DSOZ z 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, (z późniejszymi zmianami)

** Art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135). Wnioski dotyczą osób, które z uwagi na stan nagły wymagają podjęcia natychmiastowego leczenia. Każdy wniosek przedstawia okoliczności udzielenia świadczenia uzasadniające jego sfinansowanie ze środków publicznych, posiada kompletną dokumentację medyczną pacjenta niezbędną do przeprowadzenia oceny, a także wykaz koniecznych badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz materiałów medycznych i leków zastosowanych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

***Art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.2198)

Wszystkie aktualności