Drukuj

Jak się leczyć

Poszerzył się krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach

05.01.2017

W związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która wprowadza m.in. zmianę w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach o kobiety w ciąży i świadczeniobiorców do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających odpowiednie zaświadczenie.

Wobec powyższego uprawnienia do korzystania ze  zaświadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 roku posiadają następujące osoby.

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • kombatanci
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Kobiety w ciąży 
  • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu  

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.  W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie świadczeń w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.  

Podstawy prawne:

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności