Drukuj

Jak się leczyć

Zakończenie umowy z NFZ a lista oczekujących na świadczenie

29.10.2018

W przypadku zakończenia udzielania świadczeń na podstawie umowy z NFZ np. przez poradnię specjalistyczną, pacjent oczekujący na udzielenie danego świadczenia po raz pierwszy lub kolejny w tej poradni, ma prawo wpisać się na listę osób oczekujących na takie samo świadczenie u innego świadczeniodawcy.

W przypadku, gdy termin pierwszej lub kolejnej wizyty przypada po zakończeniu przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń:

Pacjent pierwszorazowy, tj. oczekujący u danego świadczeniodawcy na pierwszą wizytę, ma prawo otrzymać zwrot oryginału skierowania oraz uzyskać bezpłatne zaświadczenie o terminie wpisania na listę oczekujących. Obowiązek wydania skierowania i zaświadczenia spoczywa na świadczeniodawcy.
Skierowanie jest podstawą do wpisania pacjenta na listę oczekujących u nowego świadczeniodawcy.
Natomiast zaświadczenie może być pomocne w ustaleniu terminu pierwszej wizyty w nowej poradni.
Nowy świadczeniodawca dokonując wpisu na swoją  listę oczekujących, uwzględnia  datę wpisania  do kolejki  w innym podmiocie i wyznacza  termin  udzielenia świadczenia  biorąc jednocześnie  pod uwagę własne możliwości organizacyjne i kadrowe oraz liczbę pacjentów objętych opieką  danej poradni.

Pacjent objęty planem leczenia w danej poradni może zostać wpisany na listę oczekujących w innej poradni  na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (tj. takiego, który przyjmuje w ramach umowy z NFZ).
Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że w przypadku braku możliwości sprawowania dalszej opieki nad pacjentem objętym już  planem leczenia w danej poradni specjalistycznej, lekarz kieruje pacjenta (po uzasadnieniu w dokumentacji medycznej) do poradni specjalistycznej,  w tym o tej samej  specjalności, uwzględniając wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji oraz istotne informacje o dotychczasowym leczeniu. Takie skierowanie powinien otrzymać każdy pacjent wymagającym kontynuacji leczenia. *
Pacjent ma ponadto prawo do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia o terminie kolejnego badania kontrolnego.

Lekarz leczący pacjenta w poradni specjalistycznej jest obowiązany nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy do poinformowania  lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.**

Pacjent ma prawo do uzyskania kopii lub odpisu dokumentacji medycznej. *** 
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta ***.  

Podstawą naliczenia maksymalnej opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Np. w  miesiącach od września do listopad 2018 roku maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą: za 1 stronę wyciągu albo odpisu - 9,04 zł, za 1 stronę kopii albo wydruku – 0,32 zł, dokumentację medyczną na cyfrowym nośniku danych – 1,81 zł.

Świadczeniodawca informuje pacjentów ze stosownym wyprzedzeniem o zaprzestaniu udzielania świadczeń na podstawie umowy z NFZ, a także o możliwości pozyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej. Komunikat w tej sprawie  powinien zostać opublikowany w widocznym miejscu na terenie placówki, a także w każdy inny dostępny i skuteczny sposób.

ZOW NFZ informuje listownie pacjentów wpisanych na listę oczekujących o zaprzestaniu udzielania swiadczeń przez dany podmiot oraz przekazuje im wykaz placówek realizujących świadczenie w podobnym zakresie wraz z informacją uzyskaną od świadczeniodawców o pierwszym wolnym (w dniu składania informacji) terminie udzielenia świadczenia.

 Podstawy prawne:

 

 

Wszystkie aktualności