Drukuj

Jak się leczyć

Skierowanie można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią lub wysyłając je pocztą - liczy się data nadania

06.04.2016

W odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu dostarczania oryginału skierowania na świadczenie opieki zdrowotnej uprzejmie informujemy, że pacjent może dostarczyć wymagane skierowanie do poradni, pracowni lub na leczenie szpitalne: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą. Na dostarczenie skierowania ma 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. Jeśli skierowanie zostanie wysłane pocztą, liczy się data stempla pocztowego. 

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje przepis znowelizowanej ustawy zdrowotnej*, zgodnie z którym „Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania (…) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.” Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy (…) ustawy Kodeks postępowania cywilnego**, co umożliwia wysłanie skierowania także pocztą. Nadanie skierowania na poczcie w terminie do 14 dni roboczych (od dnia wpisania na listę oczekujących) jest równoznaczne z dostarczeniem skierowania: liczy się data stempla pocztowego (do dni roboczych nie wlicza się niedziel i świąt, ale wlicza się soboty).

Domaganie się przez niektórych świadczeniodawców, by pacjenci dostarczali skierowanie  wyłącznie osobiście lub przez osoby trzecie, stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

Informujemy ponadto, że Ogólne warunki umów***odnoszą się do bieżącej rejestracji świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej. Przepisy rozporządzenia nie ograniczają prawa pacjenta do dostarczenia skierowania za pomocą tradycyjnej poczty.   

Biuro Prasowe

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych j.t.Dz.U.2015.581. Art. 20, ust. 2a. „Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania (…) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.15)”. Cytowany zapis został wprowadzony Ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2014 poz. 1138 

**Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 2014 poz. 101. Art. 165. § 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. § 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

***Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. 2015 poz. 1400 (z późn. zm.)

 

 

 

Wszystkie aktualności