Drukuj

Skierowania

aktualizacja 26.11.2021

Od 8 stycznia 2021r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej. Znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni >>>

Rehabilitacja lecznicza*

 • Do świadczeń rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie obowiązuje do wszystkich zakresów rehabilitacji, w tym do lekarza rehabilitacji leczniczej, tj. do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej. Na niektóre zakresy świadczeń, skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista.
 • Skierowanie na rehabilitację leczniczą w trybie ambulatoryjnym, tj. na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia.
 • Więcej o skierowaniach na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i w warunkach domowych na stronie Jak się leczyć, link otwiera się w tym samym oknie
 • Od 26 listopada 2021 r. skierowania mogą być wystawiane w postaci elektronicznej.
 • Do 9 stycznia 2022 r. mogą być wystawiane skierowania na dotychczasowych zasadach, czyli w formie papierowej.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
 • Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
 • Od 8 stycznia 2021r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej. Znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Bez skierowania - otwórz link do informacji

Leczenie szpitalne

 • Skierowanie do szpitala ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
 • Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
 • Od 8 stycznia 2021r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej. Znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Opieka psychiatryczna i terapia uzależnień

 • Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.
 • Do szpitala psychiatrycznego wystawiane jest skierowanie papierowe.  

Rehabilitacja lecznicza

 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji, w terminie 30 dni od daty wystawienia
 • Skierowanie na rehabilitację stacjonarną jest ważne dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych
 • Na rehabilitację leczniczą wystawiane jest skierowanie papierowe.  

Leczenie uzdrowiskowe

 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (po zatwierdzeniu celowości leczenia przez NFZ) podlega weryfikacji po upływie 18 miesięcy od dnia jego wystawienia.
 • Na leczenie uzdrowiskowe wystawiane jest skierowanie papierowe.  

Obowiązek dostarczenia oryginału skierowania papierowego

Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania papierowego (o ile jest ono wymagane) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

 • Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesyłania skierowania pocztą - liczy się data nadania listu.
 • Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.
 • Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej (powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).
 • Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.
 • Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania, w tym świadczeń onkologicznych.

Sposoby dostarczenia skierowania papierowego

Pacjent może dostarczyć wymagane skierowanie papierowe: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą. Na dostarczenie skierowania ma 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. Jeśli skierowanie zostanie wysłane pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy (…) ustawy Kodeks postępowania cywilnego, co umożliwia wysłanie skierowania także pocztą. Nadanie skierowania na poczcie w terminie do 14 dni roboczych (od dnia wpisania na listę oczekujących) jest równoznaczne z dostarczeniem skierowania: liczy się data stempla pocztowego (do dni roboczych nie wlicza się niedziel i świąt, ale wlicza się soboty).

Zobacz więcej o sposobach dostarczenia skierowania

 

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz.U. 2021 poz. 2132)