Drukuj

Pracownicy oddelegowani i ich rodziny


Pracownicy wysłani przez polskiego pracodawcę do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA (EFTA- Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) zachowują podczas pobytu w tym państwie prawo do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz przewidywany czas pobytu.

UWAGA!

Od dnia 1 maja 2010 roku pracownicy transportu w UE zostali włączeni do grupy pracowników oddelegowanych/ wykonujących pracę w dwóch lub kilku państwach członkowskich dla których wystawia się A1.
Świadczenia udzielane są na zasadach obowiązujących w tych krajach, w placówkach, które mają umowę
z tamtejszą kasą chorych/ odpowiednikiem NFZ.
Świadczenia są im udzielane na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Oceny zasadności udzielenia świadczenia dokonuje lekarz udzielający pomocy biorąc pod uwagę potrzebę zapobieżenia przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.
Celem świadczeń zdrowotnych jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia.

Jeżeli o wydanie karty EKUZ wnioskuje:
1. pracownik oddelegowany (bądź reprezentujący go, upoważniony pracodawca),
2. osoba prowadząca działalność na własny rachunek w innym państwie członkowskim (tzw. „samo delegowanie"),
3. osoba pracująca lub prowadząca działalność na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich,
4. członkowie rodziny towarzyszący osobom wskazanym wyżej
zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie EKUZ,
  • formularz E 101 lub E 102 (oddelegowanie do EFTA),
  • dokument A 1 (oddelegowanie do UE),
  • upoważnienie do złożenia wniosku/ odbioru wniosku w imieniu pracownika,
  • aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli upoważniony pracodawca występuje z wnioskiem dla większej liczby pracowników - zamiast wniosków może zostać przedłożone pismo zawierające wykaz pracowników (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, państwo oddelegowania) oraz towarzyszących im członków rodziny.

Jeżeli wydanie karty EKUZ dotyczy pracowników dyplomatycznych i konsularnych oraz towarzyszących im członków rodzin to należy przedstawić następujące dokumenty:
1. lista pracowników przesłana przez pracodawcę, zawierająca dane osobowe oraz informacje na temat miejsca i czasu oddelegowania, tj.:

  • imiona i nazwiska pracownika i członków rodziny,
  • numery PESEL pracownika i członków rodziny,
  • aktualny adres miejsca zamieszkania pracownika w Polsce,
  • państwo, do którego pracownik został oddelegowany,
  • okres oddelegowania

LUB wnioski o wydanie kart EKUZ, wypełnione dla poszczególnych pracowników i członków ich rodzin, podpisane przez pracowników lub osoby upoważnione.
2. aktualne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne pracowników w NFZ,
3. upoważnienie pracownika do złożenia wniosku/ odbioru karty.